กิจกรรมการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ชุมชนในตำบลปราสาทส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ยางพารา มันสำปะหรัง ข้าว เเละผลไม้ที่หลากหลาย ในการลงพื้นที่นั้นได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการสำรวจเเละถ่ายทำจากคุณพัสสุดา จันทะโคตร เเละพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่บริเวณรอบบ้าน ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเเละสร้างรายได้ให้กับครอบครัว พื้นที่อุดมไปด้วยผลไม้ที่หลากหลาย

ชุมชนที่ลงสำรวจนั้น เป็นพื้นที่ราบต่ำ จึงมีแหล่งกับเก็บน้ำเขื่อนเฉลิมพระเกียรติบ้านสายโท 2 ใต้ เเละจะมีคลองน้ำหน้าบ้านที่สามารถนำไปใช้ในการเกษตรเเละปลูกผักสวนครัวบริเวณหน้าบ้านได้อีกด้วย ปัจจุบันได้มีการปลูกผลไม้ทุเรียนเเทนการปลูกยางพาราหลังจากหมดอายุการผลิตน้ำยาง จึงเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในชุมที่จะสามารถสร้างรายได้อีกหนึ่งทางเลือกให้กับครอบครัว เเต่การทำผลไม้นั้นยังมีปัญหาเกียวกับการดูเเลเพราะยังขาดประสบการณ์ในการดูเเลรักษา ไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยการรดน้ำ การกำจัดวัชพืชที่เป็นปัญหาอย่างมากในการทำผลไม้ของเกษตรกรผู้เริ่มต้นใหม่ จึงทำให้การเเลกเปลี่ยนความรู้ยังไม่มากพอ จึงประสบปัญหาค่อนข้างมากในเกษตรกร

 

อื่นๆ

เมนู