1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนสิงหาคม 2564

MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนสิงหาคม 2564

ผม นายธนกฤต พินัยรัมย์ ประเภท นักศึกษา เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้คณะทำงานของเราต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ภายในเดือนนี้สถานการณ์โควิดเกิดการแพร่เพิ่มมากขึ้น ทีมงานจึงลงความเห็นว่าให้คนในตำบลสูงเนินลงพื้นที่ด้วยจำนวนคนที่จำกัด เพื่อไม่ให้ระเมิดกฎหมาย ซึ่งตัวผมเองเป็นศึกษาและอยู่นอกพื้นที่ทำให้ไม่สามารถไปลงพื้นที่ได้ แต่ได้รับหมอบหมายให้ทำงานเอกสารและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของทีมงานผ่านช่องทางออนไลน์ไลน์ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขั้นแรกทีมงานได้ทำการตรวจสอบหลุมที่ขุดไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่าอยู่ในสภาพใช้การได้หรือไม่ จากนั้นได้นำยางรถยนตร์มาวางไว้ตรงกลางหลุมและนำท่อพีวีซีปักไว้ตรงกลางอีกทีหนึ่งเพื่อให้น้ำผ่าน ต่อมาได้ทำการรวบรวมขวดต่างๆเพื่อมาเทใส่หลุมให้เต็มและนำหินมาปิดเป็นขึ้นตอนสุดท้ายโดยเรียงจากใหญ่มาเล็ก


การปฏิบัติงานในเดือนนี้ได้ดำเนินต่อจากเดือนที่แล้ว เริ่มนำสิ่งของที่เตรียมไว้วางเป็นชั้นๆและปฏิบัติตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ เดือนนี้มีการระบาดที่รุนแรงของโควิดด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง ทำให้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินได้ 2 หลังคาเรือน และจะมีการประชุมหาแนวทางปฏิบัติงานในขั้นถัดไปผ่านระบบออนไลน์

อื่นๆ

เมนู