1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทำเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษและมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของจำเป็น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทำเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษและมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของจำเป็น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ดิฉัน นางสาวธัญญลักษณ์ ปลงใจ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ MS04-011
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวธัญญลักษณ์ ปลงใจ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดิฉันได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ณ.
หมู่ที่ 11 บ้านมะค่าตะวันออก มีจำนวน 160 ครัวเรือน
ประชากรชาย 370 คน
ประชากรหญิง 376 คน
รวมประชากรทั้งสิ้น 746 คน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 คณาจารย์และคณะทำงานร่วมประชุมออนไลน์(เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดจึงงดการรวมตัว) คณาจารย์และคณะทำงานได้สรุปผลการทำงานของเดือนสิงหาคมและร่วมวางแผนการดำเนินงานเดือนกันยายนภายใต้สถานการณ์โรคระบาด covid-19 จึงได้มีการปรับการทำงานใหม่เพื่อให้เกิดการ รัดกุม ในการทำงาน ในการประชุมออนไลน์ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหา ในการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในเดือนต่อไป เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทำเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทำเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนตำบลสวายจีก โดยการแปรรูปทำเสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ ซึ่งทางกลุ่มของชุมชนตำบลสวายจีก ได้ให้ความใส่ใจ พิถีพิถันในการเลือกลวดลาย สีสัน และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ผสมผสานกับฝีมืออันประณีตในการตัดเย็บ ทำให้ผลิตภัณฑ์เสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษ จากผ้าผ้าไหมของกลุ่มชุมชนตำบลสวายจีก เป็นที่ยอมรับและรู้จักของคนทั่วไป ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้และมีการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้รู้จักการใช้เวลาว่าง และใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ พัฒนารูปแบบ และร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีดังนี้
1. จักรเย็บผ้า
2. จักรโพ้ง
3. กรรไกร กาว ไม้บรรทัด เข็มหมุด ด้าย ชอล์ก
4. ผ้าเคมีแข็ง ผ้ากาว
5. กระดาษสร้างแบบ
6. เตารีด

ขั้นตอนการตัดเย็บผ้าไหม
หลังจากออกแบบเสื้อผ้าได้ตามต้องการแล้ว ก็มาถึงกระบวนการตัดเย็บ ซึ่งจะเป็นการทำงานอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลงานที่บรรลุตามความคาดหวังหรือเป้าหมายที่วางไว้โดยเริ่มจากการวิเคราะห์แบบที่ต้องการ งบประมาณเรื่องเงินที่ต้องใช้จ่าย วิเคราะห์เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ วางแผนการ เตรียมการ และการเย็บ ว่าจะใช้เวลาใด เมื่อไร นานเท่าไร และในการปฏิบัติการควรประเมินผลการทำงาน
โดยทั่วไปแล้วกระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้ามีลำดับตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการวัดตัว เป็นการวัดขนาดเพื่อตรวจสอบความกว้าง ความยาว ความหนา ของสัดส่วน ซึ่งการวัดตัวนี้สำคัญมาก เพราะว่าจะส่งผลถึงลักษณะของผลสำเร็จ เช่น ผลงานได้สัดส่วน สวมใส่ได้สวยงามเหมาะสม หรือผลงานตึงรั้งสวมใส่ไม่ได้
2. ขั้นตอนการสร้างแบบและแยกแบบ ทำได้โดยการนำสัดส่วนที่ได้วัดขนาดไว้หรือการออกแบบมาสร้างแบบตัดหรือแพ็ทเทิร์น (Pattern) ลงกระดาษสร้างแบบ ตามกระบวนการของการสร้างแบบเสื้อผ้าแต่ละชนิด เช่น สร้างแบบตัดเสื้อ สร้างแบบตัดกระโปรง สร้างแบบตัดกางเกง เป็นต้น
ต่อเมื่อสร้างเสร็จแล้วควรทำเครื่องหมายป้องกันความผิดพลาด และควรตรวจสอบขนาดให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยทำเครื่องหมายต่างๆ ลงบนแบบตัดและเขียนรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน
3. ขั้นตอนการคำนวณผ้า เลือกผ้าการตัดเย็บเสื้อผ้านั้นเราควรคำนวณผ้าให้ถูกต้องเพื่อความประหยัดและเลือกผ้าให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของผ้า ซึ่งผลิตจากเส้นใยแต่ละชนิด
4. ขั้นจัดเตรียมผ้า เป็นการจัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเย็บทุกชนิด เช่น เข็ม ด้าย กรรไกร ผ้า จักรเย็บผ้าบริเวณปฏิบัติงาน และแสงสว่าง เป็นต้น
สำหรับผ้าที่ต้องการตัดเย็บ ถ้าไม่แน่ใจว่าจะหดหรือไม่ ควรนำผ้าไปแช่น้ำ ถ้าเป็นผ้าขาวให้แช่ด้วยน้ำเปล่า ถ้าเป็นผ้าสีให้แช่ในน้ำเกลือ โดยแช่ประมาณ 3 ชั่วโมง และนำไปผึ่งให้แห้ง พร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บให้ครบถ้วน
5. ขั้นตอนการวางแบบตัดและตัดผ้า ในขั้นตอนนี้ควรระมัดระวัง โดยอ่านรายละเอียดบนแบบตัดการทำเครื่องหมายต่างๆ ที่เขียนไว้ และกดรอยผ้าเส้นเย็บทุกเส้น เพื่อเป็นเครื่องหมายหรือเป็นเส้นแนวในการเย็บ
6. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงาน ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพของงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่สวยงาม ไม่ผิดพลาด ควรตรวจสอบทั้งขณะทำการเย็บ เช่น เนาลองตัว ตรวจสอบการประกอบการเย็บทุกขั้นตอน ตรวจสอบความเรียบร้อยของตะเข็บ เป็นต้น
7. ขั้นตอนการแก้ไขจุดบกพร่อง ในการตัดเย็บผ้าทุกชนิด เมื่อพบข้อบกพร่องไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ ควรดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงามและมีคุณภาพ

 

ชาติพันธุ์ในหมู่บ้าน คือ เขมร
บุคคลที่เป็นต้นแบบภูมิปัญญาด้านชาติพันธ์
ชื่อ-นามสกุล นางสมาน กริดรัมย์
ประวัติตำบลสวายจีก
สวายจีก เป็นหมู่บ้านๆหนึ่ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีผู้กล่าวว่า เดิมทีก่อนจะมาเป็นสวายจีก มาจากหนองน้ำทั้งสองเป็นชื่อหมู่บ้าน คือ ตะเปียงสวาย (หนองมะม่วง)และตะเปียงเจก (หนองกล้วย) เรียกมาเรื่อยๆโดยมีข้อสันนิฐานว่า คำว่า สวายจีก เป็นคำที่มาจากภาษาถิ่น (ภาษาเขมร) สวาย แปลว่า มะม่วง ส่วนคำว่า จีก นั้นมาจากคำว่า เจก ซึ่งแปลว่า กล้วย รวมเรียกว่า มะม่วงกล้วย ซึ่ง สันนิฐานว่า ในท้องถิ่นแห่งนี้มีมะม่วงพันธุ์นี้อยู่ ชาวบ้านสวายจีก
มีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมมีชาวบ้านอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 อพยพมาจาก จังหวัดสุรินทร์ มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ทางทิศตะวันออก ส่วนอีกกลุ่มอพยพมาจาก จังหวัดนครราชสีมา มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก หมู่ที่ 17 ในปัจจุบัน และในอีกตำนานหนึ่งเล่าต่อกันมาว่า มีบุคคลกลุ่มแรกๆ ที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ คือ นายสวาย กับ นางเจก ได้อพยพมาจากบ้านสังขะ อำเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์
จากข้อมูลดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่จากที่นักโบราณคดีได้ศึกษาจากศิลาทราย พบว่า เป็นชุมชนที่อพยพมาจากขอมหรือเขมร ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปยังปราสาทหินเขาพนมรุ้ง และปราสาทหินพิมาย

 

ภูมิปัญญาเรื่องผ้าพื้นบ้าน
ชื่อ-นามสกุล นางสาวถวิล หงส์ทอง (ป้าถวิล)
เบอร์โทรศัพท์ 062-5380080
ผลผลิตที่มี ผ้าซิ่นตีนแดง
ดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นในชุมชนบ้านมะค่าตะวันออก ดิฉันได้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจากคุณป้าถวิล หงส์ทอง เบอร์โทรศัพท์ 062-5380080
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น คือ การทอผ้าไหม เป็นงานหัตถกรรมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษโดยนางสาวถวิล หงส์ทอง (ป้าถวิล)ชนิดของผ้า คือผ้าซิ่นตีนแดงและผ้าหางกระรอก โดยความยาวของผ้าแต่ละผืนจะอยู่ที่ประมาณ 2 เมตร ถ้าหากมีคนขอซื้อป้าถวิลจะจำหน่ายในราคาผืนละ 600 บาท ซึ่งแต่ละลายผ้าจะต้องใช้ความประณีตในการทำจนกว่าจะได้อออกมาแต่ละผืน

 

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชม
วัวแดง คาเฟ่ (Wua Daeng Cafe) ตั้งอยู่ในตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, ห่างจากในเมืองบุรีรัมย์ 12 km. ห่างจากสนามช้างอารีน่า 10 km. สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติเงียบสงบ คาเฟ่แห่งนี้ ภายในมีทั้งร้านอาหาร ห้องพักวิลล่า จุดแคมป์และลานแคมป์ ให้ลูกค้าได้มาพักผ่อน. วัวแดงคาเฟ่ มีบริการทั้งหมด 10 ห้องนอน แต่ละห้องเป็นห้อง Standard Room พร้อมเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำส่วนตัว พร้อมน้ำอุ่น ห้องพักเป็นห้องปรับอากาศ พร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี มีทีวีจอแบน ตู้เย็นและน้ำดื่่ม 2 ขวด
พิกัด : บ้านเลขที่ 2 หมู่ 11 ตำบล สวายจีก อำเภอเมือง บุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์
Google Map : https://goo.gl/maps/meviLXSpXow9qLhU9
Open : Mon-Sun 08:00-18:00
ติดต่อสอบถาม : 061-262-2172 คุณโอชิน และ 09-35234423 คุณรี

 

เยาวชนที่จะสามารถเป็นมัคคุเทศนำชมชุมชน
ชื่อ-นามสกุล นายเติมพงษ์ คะรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ 061-2816702
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
กำลังศึกษา ณ.โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของจำเป็น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณาจารย์และคณะทำงานร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของจำเป็นให้กับหมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นผลให้หมู่ 9 บ้านหนองปรือน้อยจำเป็นต้องปิดหมู่บ้านเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อภายในหมู่บ้านโดยได้รับความร่วมมือจากคณะทำงาน อสม.หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ในการดำเนินการ

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเก็บภาพจากชุมชนที่ดิฉันได้รับผิดชอบลำดับต่อมาดิฉันได้นำข้อมูลและภาพประกอบที่ได้มาเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานเพื่อนำส่งให้กับหน่วยงาน จากนั้นนำข้อมูลและภาพประกอบที่ได้เข้าสู่ระบบออนไลน์ตามที่หน่วยงานได้กำหนดให้

 

องค์ความรู้ที่ได้รับ
การสร้างองค์ความรู้ ในการแปรรูปผ้าไหมเป็นเสื้อเชิ้ตท่านสุภาพบุรุษเพื่อสร้างรายได้ภายในชุมชน

 

วีดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู