ข้าพเจ้านางสาววาสินี ฉัตรทัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชทำงานเกี่ยวกับเอกสารทั่วไปของสำนักงานที่ได้รับหมอบหมายและลงรับเอกสารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าข้อมูลทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านเข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน 2 ตำบล ดังนี้ตำบลโคกเหล็ก และ ตำบลสนวนนำเข้าข้อมูลศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน ๒หมู่บ้าน ดังนี้หมู่ที่ 9 บ้านระกา ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile cinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บ้านระกาหมู่ที่๙ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เคลื่อนและขยายผลลายผ้าพระราชทาน ผ้ามัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตามโครงการผู้นำชุมชนพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อน ๑ อำเภอ ๑ หมู่บ้าน บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยราชา

ลงพื้นที่ติดตามดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลบ้านแซะซอ หมู่ที่๔ ตำบลสนวน

ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเพชรน้อย หมู่ที่๘ ตำบลสามแวง

อื่นๆ

เมนู