ข้าพเจ้านางสาววัชรพร เนาวบุตร ประเภทประชาชน

ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนตำบลถาวรเพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม นำข้อมูลลงระบบU2Tข้าพเจ้าได้ทำงานสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในปัจจุบันพบว่าประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่การบริหาร รวมถึงแหล่งน้ำในชุมชนยังไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคในชุุมชนจัดการทรัพยากร การเข้าถึงการศึกษา ปัญหาด้านรายได้ในอาชีพในชุมชน ปัญหาด้านจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ไม่เท่าเทียมกันปัญหา​ด้านการเดินทางไปยังนอกพื้นที่เพราะไม่มีรถโดยสารผ่านปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น พืชบางชนิดไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ และแหล่งจำหน่ายที่ยั่งยืนของสินค้าการอบรมพัฒนากรรมาชีพให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนจะได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และรายได้เข้าสู่ชุมชนผลักดันเศรษฐกิจชุมชน เช่น การแปรรูปพืชสมุนไพร การผลักดันหัตถกรรมในชุมชนเช่น ผ้าไหม การแปรรูปผ้าหัตถกรรมทอเสื่อกก การจักสานข้าวของเครื่องใช้ ให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นขึ้น เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นด้วยการสื่อสารความสามัคคีของคนในชุมชนให้ความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันประชาชนมีการพัฒนาและศึกษาหาความรู้อยู่เสมอคนในชุมชนมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จไปด้วยกันผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือและบริหารคนในชุมชนเป็นธรรมเคารพซึ่งกันและกันพัฒนาบุคลากร​ในตำบลถาวร​ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง​ในการบริหาร​จัดการ​ บุคคล​ ทรัพยากร​ รายได้​ อาชีพ​เสริม​ และอีกหลายๆด้าน​ เพื่อผลักดันให้ตำบลถาวร​มีการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ​และเป็นธรรมคนตกงานหลายกำลังซื้อน้อย​ ทำให้คนในถาวร​ ขายของยากขึ้นค่าครองชีพในปัจจุบันสูงขึ้นโรคระบาด covid-19 ทำให้คนในชุมชนขาดรายได้เทคโนโลยี… บางคนขายของออนไลน์​ไม่เป็นเพราะ​ขาดความรู้ทางเทคโน​โลยีมีหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เอกชนเข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสัมมาชีพ พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนาต้นทุนเดิมให้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนผลลัพธ์ที่ได้ได้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่โดดเด่นและเป็นน่าเชื่อถือ อย่างเป็นรูปธรรม ทุกคนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ และสามารถจัดสรรใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนได้อีกด้วย

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม ED03 ตำบลถา…: https://youtu.be/fR45_6RYTSM

อื่นๆ

เมนู