ข้าพเจ้านายวิชยุตม์ ปุยภูงา ประเภทนักศึกษา AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานะการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาและปัจจุบันมียอดผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพอเศษ ข้าพเจ้าและคณะอาจารย์จึงได้จัดการเข้าร่วมการอบรมผ่านทาง Microsoft Teams

  • ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นการประชุมครั้งนี้วิทยากรได้ชี้แจงพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานชี้แจงและการแนะแนวนำทางในการทำงานสำรวจหรือลงพื้นที่ เรื่องการลงเวลาปฎิบัติงาน และอธิบายเรื่องการลืมลงเวลาเข้า-ออก ประชุมมอบหมายงานต่างๆ
  • วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 00 น. อาจารย์ที่ปรึกษาตำบลศรีสว่างได้จัดประชุมออนไลน์เพื่อพูดคุย วางแผน มอบหมายหน้าที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดอบรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และให้ข้อมูลที่จำเป็นในการทำงาน
  • 12 สิงหาคม 2564 ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถหลว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนา

กิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ อำเภอนาโพธิ์ เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพจากท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และทางทีมงานตำบลศรีส่างได้รวบรวบ รูปภาพ วิดีโอเพื่อมาทำวิดีทรรศการท่องเที่ยวเป็นวิดีโอประจำตำบลอีกด้วย ทางทีมงานก็ได้ให้การสนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจทำออกมาให้ดีที่สุด ทั้งด้านสิ่งของที่ทำจากธรรมชาติ ภูมิปัญญา เกษตรอินทรีย์

อื่นๆ

เมนู