วัดระหานการปฏิบัติธรรม

นางสาวเจณจิราภรณ์  วงค์ศรี   ประเภท  ประชาชน

หลักสูตร: NS01 การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน

วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) อยู่ที่ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ภายในวัดประดิษฐานพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ เพื่อเป็นปูชนียสถานระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะขององค์พระมหาเจดีย์ เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัย ภายในวัดเกาะแก้วธุดงคสถาน เป็นสถานที่สงบร่มรื่น และมีนกยูงอาศัยอยู่จำนวนมาก เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการไปกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญและปฏิบัติธรรม

            วัดระหานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวบ้านด่าน และเป็นสถานที่กราบไหว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน มีบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ซึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของแต่ละปี เช่น การสวดมนต์ข้ามปี การเข้าพรรษา ชาวบ้านจะมาร่วมกันปฏิบัติธรรมทุกครั้ง ซึ่ง “การปฏิบัติธรรมนั้นจะเป็นการเอาธรรมมาปฏิบัติ เอาธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตทำการทำงาน ทำหน้าที่ ทำทุกเรื่องทุกอย่างให้ดี ให้ถูกต้อง คือเอาธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต ทำให้เป็นชีวิตที่ดี มีความสุขที่แท้จริง

ดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการฝืนความเป็นธรรมชาติของตัวเรานั่นเอง การปฏิบัติในเบื้องต้น  จึงจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ฝืนความเป็นธรรมชาติมากนักเช่น การทำบุญ  ให้ทาน  ผู้ให้ก็ย่อมเป็นสุข การทำบุญ ให้ทานจึงอย่าไปหวังผลตอบแทน  เพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์  แต่จงมีความสุขจากการให้  โดยหวังผลจากจิตตัวเอง

 

อื่นๆ

เมนู