ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา ดิบประโคน ประเภท กพร. ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันนี้ข้าพเจ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชดำริของพ่อหลวง ร.9 ในบ้านเก่าสายตะกู หมู่11 กันนะคะ

โครงการพระราชดำริ
ชาวบ้านได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาปรับใช้ในครัวเรือนของตนเองตามหลักการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ

      

มีการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัว ลดค่าใช้จ่าย การนำมูลสัตว์ไปผลิตปุ๋ยเพื่อลดค่าใช้จ่ายและบำรุงดิน ส่งเสริมการปลูกพืชอินทรีย์ การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อเป็นอาหาร ในครัวเรือน และส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ

 

 

อื่นๆ

เมนู