กระบวนการร่วมมือกับปัจจัยที่ส่งผลสู่การพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

        การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาความสามารถของประชาชนให้เกิดการช่วยเหลือตนเองและชุมชน เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในส่วนของงานพัฒนาชุมชนเป็นการทำงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง โดยเกิดจากการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและตามความต้องการของชุมชน

        หากพูดถึงปัญหาในการพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการไม่มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งมักได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่า ไม่มีเวลา ไม่มีพาหนะ ไม่มีอุปกรณ์  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและอีกหลาย ประเด็น สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่สำคัญของการพัฒนาชุมชน แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการไม่เห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนของประชาชน อาจเพราะวิธีการปฏิงานของเจ้าหน้าที่ที่คนในชุมชนเข้าถึงยาก เพราะส่วนใหญ่แล้วหากสังเกตดี จะพบว่าในการประชุมปรึกษาหารือเรื่องต่าง ของชุมชนคนส่วนใหญ่จะเป็นวัยผู้ใหญ่ถึงผู้สูงอายุ วิธีในการเข้าไปพัฒนาด้านต่าง เช่น การใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้กระทั่งคำพูดและศัพท์ภาษาอื่น ก็ทำให้คนส่วนใหญ่อาจเข้าไม่ถึงหรือไม่เข้า แม้กระทั่งการพัฒนาที่ไม่เกิดเป็นรูปธรรม ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่จะเป็นปัจจัยในการร่วมมือของคนในชุมชน คนในชุมชนก็อาจจะไม่ให้ความร่วมมือมือให้ความร่วมมืออย่างไม่เต็มที่เพราะการที่จะสละเวลาทำมาหากินมาร่วมรับฟังต้องเป็นสิ่งน่าสนใจเกิดประโยชน์จริงตั้งแต่นามธรรมนำจนไปสู่รูปธรรมที่ชัดเจน

        ดังนั้นในการแก้ปัญหาควรใช้กระบวนการที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน สร้างความเข้าใจจากความรู้เดิมและสอดแทรกความรู้ใหม่ที่ไม่เกินความสามารถของกลุ่มคนในชุมชน และที่สำคัญคือการวิเคราะห์คนในชุมชนก่อนการพัฒนาเพื่อที่จะนำมาวางแผนในการใช้สื่อหรือข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมที่สุด หากทุกอย่างลงตัวก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างพลังชุมชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาชุมชนทำให้การพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู