ประวัติหมู่ที่ 6 สายโท10 เหนือ

หมู่บ้านสายโท10 เหนือ ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2514 โดยมีผู้ตั้งหมู่บ้านดังนี้  พ่อกอง ทองดีนอก พ่อทราย  โคสินธ์  พ่อบูรณ์ มูลจันทร์  และพ่อลุน  ขันติ ต่อมานิคมได้แต่งตั้ง นายบูรณ์  มูลจันทร์เป็นหัวหน้าเขตนิคม ตำบลสายตะกู แยกออกมาจากตำบลปราสาท เมื่อปี พ.ศ.2525 จึงได้มาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านสายโทเหนือ หมู่ที่6 ได้จัดตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือนายบุญเลี้ยง  สรารัมย์ คนต่อมา คือ นายคิลน์  ทองดุน คนที่ 3 คือนายเดช  พันธ์ศรี ต่อมานายศิลป์  ทองดุน  และนายแดง  โคตรทอง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นกลุ่มที่ปลูกหม่อนและทอผ้าไหมเพื่อจัดจำหน่าย

 

 

 

 

 

วัดสายโท 10 เหนือ

 

 

 

 

 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ไม่มีการจัดตลาดตามพื้นที่ในตำบลสายตะกู จึงทำให้มีตลาดสายโท 10 เหนือขึ้น เป็นตลาดชุมชนที่ประชาชนร่วมด้วยช่วยกันจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้จากการค้าขาย ซึ่งมีการจัดจำหน่าย อาหารตามสั่ง อาหารทะเล เนื้อหมู ผลไม้ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู