ข้าพเจ้า นายพีระพล ชวมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์และได้มีความสนใจในเนื้อหาหลายอย่างของตำบลสายตะกู วันนี้ข้าพเจ้าจะหยิบยกเรื่องของมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จุดสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์  มาเล่าสู่ทุกท่านให้ได้รับรู้กัน

มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จุดสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ มีนาย เป็นหัวหน้ามูลนิธิกู้ภัยร่มไทรจุดสายตะกู โดยได้รับการสนับสนุนจาก สภ.โคกกระชาย อบต.สายตะกู และวัดใหม่ประชาสรรค์

มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จุดสายตะกู เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องสาธารณสมบัติ ประเพณีวัฒนธรรม สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยภาครัฐและภาคประชาชนให้การสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

 

 

อื่นๆ

เมนู