เรื่อง การติดตามการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

ข้าพเจ้า นายพันธ์พิเชษฐ์ แก้วไธสง บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG 03-1  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สืบเนื่องจากปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และเป็นการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ และอาหาร ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่อำเภอพุทไธสงได้ดำเนินการขุดปรับแปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง จึงได้มีการติดตามผลการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า และผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

โคก หนอง นา โมเดล หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสงนั้น ได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ปัจจุบันเดือนกันยายน 2564 ได้ขุดปรับพื้นที่ครบทุกแปลงแล้ว ซึ่งเข้าสู่การติดตามงาน ดูความคืบหน้า ความก้าวหน้าของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าครัวเรือนต้นแบบได้มีการลงมือทำอะไรไปบ้าง มีการปลูกต้นไม้ ปลูกพืชไปแล้วหรือไม่ มีการเลี้ยงสัตว์ตามที่ได้เขียนขอไปหรือไม่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง จึงได้ออกติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลสำเร็จ

จากการดำเนินการติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ถือว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากครัวเรือนต้นแบบได้มีการลงมือปฏิบัติปลูกพืช ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ตนเองได้มีความมั่นคงทางด้านอาหาร และที่สำคัญ ครัวเรือนต้นแบบมีความชื่นชอบ ศรัทราในวิถีชีวิตแบบพอเพียง  จึงถือว่าโครงการได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่หน้าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง

อื่นๆ

เมนู