บทความประจำเดือนเดือนกันยายน

NS 01 ตำบลบ้านด่าน  อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมมัคคุเทศน์ไกด์นำเที่ยวและแนวทางพัฒนา

มัคคุเทศก์เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดและใช้เวลาอยู่กับนักท่องเที่ยวนานที่สุดงานสาขาใดๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเรานี้ แต่การตระหนักรู้ถึงความสำคัญต่อการท่องเที่ยว ตลอดจนภาระหน้าที่และเทคนิคการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อาจจะไม่เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลายแม้ในปัจจุบันนี้ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในความหมายและความสำคัญของมัคคุเทศก์อย่างที่ไม่ควรจะเกิดมีขึ้นจึงสมควรที่จะได้ศึกษาและทราบถึงความหมาย ความสำคัญ บทบาท และภาระหน้าที่ของมัคคุเทศก์กันเสียใหม่ให้ถูกต้อง เพื่อจักได้ตลอดจนทำการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน และใช้งานมัคคุเทศก์มืออาชีพได้อย่างถูกต้อง เพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพมัคคุเทศก์ของตัวมัคคุเทศก์เองและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยส่วนรวมด้วยต่อไปในอนาคต

มัคคุเทศก์คือใคร? มัคคุเทศก์คือผู้ที่นำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ โดยให้บริการในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเพลิดเพลินสนุกสนานได้รับความสะดวกสบายและได้รับความปลอดภัยและในที่สุดให้ได้รับความพึงพอใจและประทับใจไม่รู้ลืมงานของมัคคุเทศก์เป็นงานบริการในฐานะที่งานมัคคุเทศก์เป็นงานบริการหมายความว่าเป็นงานที่สนองความต้องการของลูกค้า (ซึ่งก็คือนักท่องเที่ยว) ด้วยสินค้าและบริการ (บริการได้แก่กิจกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ นานา) ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าจึงจะถือว่าเป็นการบริการแล้ว-หากไม่สนองความต้องการของลูกค้าหรือสนองความต้องการไปแต่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าก็ไม่อาจจะนับว่าเป็นการสนองความต้องการของลูกค้าแต่อย่างใดและไม่ถือว่ามีการเสนอบริการเกิดขึ้นเรียกว่ายังมิได้มีการเสนอบริการหรือยังมิได้ให้บริการนั้นเอง นั่นคือเมื่อใดที่มีการสนองความต้องการของลูกค้าตรงตามความต้องการของลูกค้าจึงจะเท่ากับมีการเสนอบริการแล้วทั้งบริการด้วยสินค้าหรือด้วยการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ (บริการ) ก็ตาม (ต้องชัดเจนว่าหากมิได้เสนองความต้องการของลูกค้าแต่สนองความต้องการของตัวผู้ให้บริการเอง ฯลฯ ก็ไม่นับว่าเป็นการบริการ… ขอให้จดจำไว้ให้ดี) แต่การบริการมีหลายระดับ – ต้องพิจารณาให้ดี มัคคุเทศก์ต้องมีความมีใจรักในการให้บริการ (Service mind) อย่างไรเรียกว่ามีใจรักในการให้บริการหรือมี Service Mind-อธิบายได้หรือไม่? การมีใจรักในการให้บริการหรือมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ…. คือตามปกติก็จะถือว่าการบริการนั้นคือหน้าที่อันหนึ่งเป็น Function อันหนึ่งเท่านั้น ส่วนในการมีใจรักการบริการคือ … รู้สึกชอบหรือพึงพอใจที่จะให้การบริการและเมื่อบริการไปแล้วผู้รับการบริการมีความพึงพอใจมีความประทับใจ ผู้ให้บริการที่รักการบริการผู้นั้นก็จะอิ่มเอมใจ

สรุปจากข้อมูลที่ได้ทราบเกี่ยวกับการการอบรมมัคคุเทศก์ไกด์นำเที่ยวและแนวทางพัฒนา  ทำไห้เราทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไกด์นำเที่ยว  ปัญหาที่พบคือการที่มัคคุเทศก์หรือไกด์นำเที่ยวที่มีอยู่ไม่มีความรู้ที่แท้จริงขาดการอบรมและการฝึกปฏิบัติงานจริงๆ  ทำไห้ยังขาดความเป็นมืออาชีพ  ทางคณะทีมงานจึงได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนาโดยการ  เสนอไห้มีการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงานจริง  และอบรมเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์และไกด์นำเที่ยวที่ดีที่มีใจรักในอาชีพและการทำงาน  เพราะการทำอาชีพมัคคุเทศก์และไกด์นำเที่ยวนี้  นอกจากจะเป็นการศึกษาหาความรู้และอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมในพื้นที่หรือข้อมูลที่เราดูแลเป็นมัคคุเทศก์และไกด์นำเที่ยวแล้ว  ยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมหารายได้ช่วยครอบครัวได้  หรือจะยืดเป็นอาชีพหลักเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้

 

 

 

 

นายตะวัน  ศรีจันทร์

(ภาคนักศึกษา)

 

อื่นๆ

เมนู