บทความเดือนกันยายน

         ในเดือนกันยายนปีนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกวัน ในตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนไม่น้อย ที่กลับบ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมารักษาตัว และอยู่กับครอบครัวของตนเอง เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ที่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย
เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา บ้านบัวและบ้านโคกเมือง มีผู้ติดเชื้อโควิดกะทันหัน ทำให้ต้องปิดหมู่บ้านเพื่อไม่ให้คนนอกพื้นที่เข้ามาแพร่เชื้อหรือเสี่ยงที่จะรับเชื้อโควิด 19 ได้ ผู้ใหญ่บ้านบัว หมู่ 16 และผู้ใหญ่บ้านโคกเมือง หมู่ 6 มีการเลื่อนที่จะให้ข้อมูลการทอผ้ากับผู้ปฏิบัติงานกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำงานต่อไป ณ วันนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนหนึ่ง เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพของคนในชุมชนบ้านโคกเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มอาชีพนอกจากการทอผ้าในตำบลจระเข้มาก

อำเภอประโคนชัย

หมู่ ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล เบอร์โทร ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม / ครัวเรือนทำ ปัญหาการผลิต
6 นางสุภาภรณ์ แสงธนู 0801653624 ค้าขาย
6 นางพิมพ์ใจ สีทา 0858565529 ค้าขาย
6 นางบังอร การินทร์ 0969963394 ทอเสื่อ 1.ต้นทุนการผลิตสูง

2.ต้นกกมักจะหายาก

6 นางสวัสดิ์ วรรณโท 0644424454 ค้าขาย
6 นางสุพิณ เบ้าทอง 0878808781 ทอเสื่อ
6 นางสายัณห์ บุตรประโคน 0653021800 รับจ้าง

 

จากการลงพื้นที่สำรวจบ้านโคกเมือง ม.6 มีคนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลน้อยมาก เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ทำให้พวกเขาระมัดระวังตัวมากขึ้นในการใกล้ชิดกับคนนอกพื้นที่

ถึงแม้ว่าโควิด 19 จะระบาดอย่างหนักในจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ผู้ปฏิบัติงานและผู้จ้างงานก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะหมดอายุสัญญาจ้างในการทำงาน และตอนนี้พวกเราก็ยังคงทำงานกันต่อไป

อื่นๆ

เมนู