ข้าพเจ้านางสาววาสินี ฉัตรทัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชทำงานเกี่ยวกับเอกสารทั่วไปของสำนักงานที่ได้รับหมอบหมายและลงรับเอกสารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าข้อมูลทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านเข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน 2 ตำบล ดังนี้ ตำบลสามแวงและตำบลห้วยราชนำเข้าข้อมูลศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน ๒หมู่บ้าน ดังนี้หมู่ที่ 3 บ้านสนวนใน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลัน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile cinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บ้านสนวนนอก หมู่ที่๒ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile cinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บ้านโคกกลัน หมู่ที่7 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช บ้านไผ่น้อยหมู่ที่๘ ตำบลเมืองโพธิ์

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกดำเนินจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สัมมาชีพชุมชน บ้านพลวงน้อย ม.8 ตำบลสนวน

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู