1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. AG02(1)การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนเพิ่มเติม และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน บ้านหนองสรวง หมู่ 6 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือน มีนาคม 2564)

AG02(1)การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนเพิ่มเติม และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน บ้านหนองสรวง หมู่ 6 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (ประจำเดือน มีนาคม 2564)

ข้าพเจ้านางสาวสุพัตรา ญาณโกมุุท ประเภทประชาชน ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม 2564ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมระดมความคิดวิเคราะห์แผนงานการพัฒนาชุมชน จากการที่ได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามแบบ 01,02 ออนไลน์ผ่านเว็ป U2t.bru.ac.th ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจจุดเด่นของชุมชน ได้มีอาชีพในด้านใดบ้าง และร่วมถึงวิเคระห์ปัญหาของชุมชนด้วยว่า ชุมชนนั้นมีปัญหาในด้านใดบ้าง และสิ่งที่ชุุมชนต้องการในด้านใดบ้าง เป็นต้น

  • จุดเด่นของชุมชน คือ กลุ่มทอเสื่อกก , สารเปล , ป่าไม้ชุมชน , วัดหนองสรวง
  • อาชีพของชาวบ้านในชุมชน คือ ทำนา เกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ปลูกพืชสวนครัวเพื่ออุปโภคและบริโภค ทอเสื่อกก สานเปล  เป็นต้น ร่วมถึงวิเคระห์ปัญหาของชุมชนด้วยว่า ชุมชนนั้นมีปัญหาในด้านใดบ้าง และสิ่งที่ชุุมชนต้องการในด้านใดบ้าง
  • ปัญหาในชุมชน คือ ปัญหาขยะในชุมชน ,  แสงสว่างไม่เพียงพอ , การสัญจรเสียงดัง , ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค , ปัญหาความยากจนและหนี้สินเป็นต้น
  • สิ่งที่ชุมชนต้องการ  ถังขยะในชุมชน , แสงสว่างให้เพียงพอในชุมชน , หาอาชีพเสริมให้ชาวบ้านมีงานทำ , ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน และโดยคนส่วนใหญ่ในชุมชนต้องการพัฒนาหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้นไป

อื่นๆ

เมนู