1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความรายงานการปฎิบัติงานประจำเดือนมีนาคม หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บทความรายงานการปฎิบัติงานประจำเดือนมีนาคม หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กระผม นายทรรศพล สีหัวโทน ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นวันเริ่มงานวันแรกของเดือน การทำงานได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ทำงานทั้งอำเภอนาโพธิ์ที่ตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ฟังการชี้แจงและการถอดบทเรียนชุมชน ทุกชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ กระผมได้อยู่ในกลุ่มของนักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 1 คน และประชาชนทั่วไป 1 คน กลุ่มของเรารับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองหญ้าลังกา บ้านหนองต่อ และบ้านโคกกระฐิน และได้มีนำเสนอข้อมูลให้กับท่านอาารย์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อรายงานผลต่อโครงการและได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและเขียนบทความเผยแพร่ทางเว็ปไซต์การจ้างงานเสร็จทันตามกำหนดเวลา

ดังนั้นปัญหาที่พบในการศึกษาข้อมูลในชุมชนที่ผมได้ศึกษาข้อมูลก็จะได้รับการนำมาแก้ไขเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

อื่นๆ

เมนู