ข้าพเจ้านางสาวสุพัตตรา วันทุมมา ประเภทประชาชนทั่วไป ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG01-(01-03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมขัวญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทศโนโลยีการเกษตรข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ร่วมระดมความคิด วิเคราะห์แผนงานการพัฒนาตามแบบ 01,02 ออนไลน์ ผ่านเว็ป U2T.bcu.ac.th ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวมจุดเด่น ของชุมชน นั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ๋ในชุมชนได้มี อาชีพ รับจ้างทั่วไป ทำนา ปลูกผัก สวนครัว ปลูกดอกดาวเรือง เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เป็นต้น ร่วมถึงวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนด้วยว่า ชุมชนนั้นมีปัญหาในด้านใดบ้าง ซึ่งปัญหาในชุมชนนั้น คือ ปัญญา ขยะ ไฟฟ้าตามเส้นทาง ยาเสพติด  และสิ่งที่ชุมชนต้องการ  โดยส่วนใหญ๋ในชุมชน ต้องการพัฒนาหมู๋บ้านให้ดียิ่งขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู