ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนพฤษภาคม ดิฉันอดิศา  ใจกล้า เจ้าหน้าที่ประจำตำบลสนวน

เป็นการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” (1.2)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564  ณ ชุมชนท่องเที่ยววัดสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

 

ในลำดับแรกของการเริ่มทำงาน เริ่มด้วยการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน โดยการประชุมวางแผนร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยมีการการแบ่งกลุ่มกันออกกเป็น 4 กลุ่ม เนื่องจากมีหมู่บ้านที่มีการจับกลุ่มการทอผ้าไหมอยู่ 4 หมู่ ได้แก่ม.2 ม.3 ม.4 และม.6 และมีการแบ่งวัสดุอุปกรณ์ให้แต่ละหมู่ได้รับมอบหมายให้อยู่กลุ่มม.2    วัสดุอุปกรณ์มีดังนี้

– เส้นไหม  1-2 กิโลกรัม

-ด่างฝอกไหม 2     ถุง

-สบู่            1     แพ็ค

-ซันไลต์     1-2  ลิตร

-เกลือ         1     แพ็ค

-จุนสี          2    ซอง

-ฝาง           1    กระสอบ

-ไม้คนสี     4    ด้าม

 

ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ของม.2มีการลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกับกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมและมีการมอบวัสดุอุปกรณ์ในวันที่ 5 พฤษ

ภาคม 2564 และเจรจาการทำกิจกรรมย้อมไหมมีกำหนดการทำกิจกรรมของม.2ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 มีการทำกิจกรรมการย้อมไหมของหมู่ 2 บ้านสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ มีขั้นตอนดังนี้

1.ต้มฝางเพื่อเอาน้ำฝางมาย้อมไหมเนื่องจากต้องต้มไว้ข้ามคืนเพื่อให้สีของฝางออกให้มากที่สุด

2.ต้มน้ำใส่ด่างฝอกไหม ซัลไลต์  สบู่ ผลิตให้เข้ากันแล้วนำไหมลงฝอก 30-45 นาที แล้วนำไหมมาล้างในน้ำอุ่นจากนั้นตากให้ไหมหมาดๆ

        

3.นำน้ำฝางที่ต้มไว้ขึ้นเตาเพื่อทำการย้อมสีพอน้ำฝางเริ่มร้อนใส่เกลือลงไป 1 ห่อผสมให้เข้ากันแล้วนำไหมลงย้อม 30-45 นาทีถ้าต้องการให้สีเข้มใส่จุนสีเพิ่ม หากต้องการสีอ่อนใส่สายส้ม มะขามหรือน้ำส้มสายชูแล้วนำไหมไปล้างในน้ำให้สะอาดแล้วนำมาตากให้แห้ง

โดยสรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” (1.2)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ ชุมชนท่องเที่ยววัดสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์เป็นการร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่มผ้าไหมบ้านสนวนนอกหมู่ 2 มีการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนเนื่องจากกลุ่มแม่บ้านผ้าไหมของบ้านสนวนนอกหมู่ 2 มีการผ่านการอบรมมาและเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรง เปิดรับฟังวิธีและคำแนะนำจากทางเรา ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมีการให้ความร่วมมือและมีการแลกเปลี่ยนความคิด วิธีการ ขั้นตอนการทำงานทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู