ข้าพเจ้า นางสาววิมล เจริญรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (หลักสูตร:AG02-(01)ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมโครงการ การเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพรช หมู่ที่ 9  ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันมอบอุปกรณ์ต่างๆแก่ทางวัด ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ทีมงานทุกคนมีความร่วมมือกันทำกิจกรรม ไม่มีการเอาเปรียบกัน  ภายในกิจกรรมทางหมู่บ้าน นำ อสม. มาร่วมตรวจวัดไข้ และทุกคนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตามมาตรการโควิด 19 ตลอดเวลา โดยมีกิจกรรมที่แบ่งหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมาย 6 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การทำคอกปุ๋ยหมัก 2 จุด ซึ่งภายในบริเวณวัด ค่อนข้างมีต้นไม้เยอะซึ่งทำให้ใบไม้ร่วงเยอะมากจึงเล่งเห็นว่าควรทำคอกปุ๋ยหมักเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้
กิจกรรมที่ 2 กวาดใบไม้บริเวณลานวัด เพื่อนำมาใส่คอมปุ๋ยหมัก
กิจกรรมที่ 3 ปลูกต้นดอกเข็มและลิ้นมังกรบริเวณหน้าโบสถ์ เพื่อความสวยงาม
กิจกรรมที่ 4 ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ทำความมสะอาดบริเวณหน้าลานพระพุทธรูป
กิจกรรมที่ 5 เก็บขยะ ทำความสะอาด
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมอื่นๆ

มีกำหนดการดังนี้
07.30 น.-08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 น.- 08.20 น. ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวต้อนรับและชี้แจงการปฏิบัติงานตามโครงการ
08.20 น.- 10.00 น. การบรรยายเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกในด้านจิตอาสา” ให้กับผู้ปฎิบัติงานโครงการโดยวิทยากรนางสุเทพ เสาทองและนางศิริมา สมสวย
10.00 น. – 10.30 น. พักเบรคทานอาหารว่าง
10.30 น.-12.00 น.การบรรยายเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกในด้านจิตอาสา” ให้กับผู้ปฎิบัติงานโครงการโดยวิทยากรนางสุเทพ เสาทองและนางศิริมา สมสวย(ต่อ)
12.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. -16.30 น. แบ่งกลุ่มไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมาย

รูปภาพกิจกรรม

ลิงค์วีดีโอรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564

Tags:

อื่นๆ

เมนู