AG02-2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ – กลุ่ม กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน

ดิฉัน นางสาวรวิพร นครไธสง   ลูกจ้างชั่วคราว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02-2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกได้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์

ในส่วนของการทำงานในเดือนเมษายน 2564 ดิฉันได้ปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชน ในการลงพื้นที่โคก หนอง นา ในตำบลต่างๆผ่านช่องทาง Online เช่น Facebook, Youtube และยังได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆของกรมพัฒนาชุมชน เช่น โคก หนอง นา, โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564), หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สุดท้ายนี้ดิฉันได้ปฏิบัติงานสนับสนุนในด้านต่างๆภายในสำนักงาน เช่น ทำเอกสาร ลงรับหนังสือ ออกเลขทะเบียนส่ง และงานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู