AG02-2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ – กลุ่ม กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม

ดิฉัน นางสาวรวิพร นครไธสง   ลูกจ้างชั่วคราว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02-2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกได้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์

ในส่วนของการทำงานในเดือนพฤษภาคม 2564 ดิฉันได้ปฏิบัติงานในการทำเอกสารต่างๆของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา, ด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชน ในการลงพื้นที่โคก หนอง นา ในตำบลต่างๆผ่านช่องทาง Online เช่น Facebook, Youtube และได้สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สุดท้ายนี้ดิฉันได้ปฏิบัติงานสนับสนุนในด้านต่างๆภายในสำนักงาน เช่น ทำเอกสารโครงการต่างๆ ลงรับหนังสือ ออกเลขทะเบียนส่ง และงานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู