ดิฉัน นางสาวรวิพร นครไธสง   ลูกจ้างชั่วคราว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02-2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกได้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์

ดิฉันได้เข้าร่วม การประชุมโครงการพักชำระหนี้กองทุนบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น2, การประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับออำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น2, งานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์, การประชุมการวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ โครงการผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น2, โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ อาคารอเนกประสงค์ บ.โศกกะฐิน และกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์ บ.โศกกะฐิน ทุกโครงการและกิจกรรมที่ดิฉันได้เข้าร่วม เพื่อศึกษาข้อมูลในการทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และได้ถ่ายภาพกิจกรรม รวบรวมสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป…

…และดิฉันเข้ารับการอบรมบทเรียนออนไลน์ของ TDGA และได้ผ่านการอบรมในบทเรียน Digital Literacy , ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ(Understanding and Using Digital Technology) และแนวทางการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ(AI for Goverment Services)

อื่นๆ

เมนู