ข้าพเจ้า น.ส. นรีรัตน์ เชิญรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล บัวทอง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ บ้านรุนตะวันตก หมู่8 และบ้านหนองมะค่า หมู่12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม ข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) ซึ่งการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน  ข้าพเจ้าได้เข้าไปพบผู้นำชุมชนพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)  ซึ่งในระหว่างที่ไปเก็บข้อมูลก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับแบบสอบถาม และหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบสอบถาม  ซึ่งชาวบ้านในแต่ละครัวเรือนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม

จากที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนในเขตตำบลบัวทอง บ้านรุนตะวันตก หมู่8 และบ้านหนองมะค่า หมู่12 ในแต่ละครัวเรือนว่ามีสมาชิกจำนวนกี่คน มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเป็นส่วนมาก มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง บางส่วนก็เช่าที่ทำกิน และรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนมาก ด้านการประกอบอาชีพ  ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลบัวทอง บ้านรุนตะวันตก หมู่8 และบ้านหนองมะค่า หมู่12 อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลักคือ ทำนา 1 ครั้ง/ปี การปลูกพืชส่วนใหญ่  จะปลูกพืชประเภทปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไปปลูกไว้เพื่อบริโภคถ้าเหลือก็นำจำหน่ายชุมชนใกล้เคียง การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่  จะเลี้ยงสัตว์ประเภทวัว หมู ไก่ เป็นต้น ปัญหาที่พบ แหล่งน้ำที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่เพียงพอทำให้ขาดแคลนน้ำทำเกษตรกรรมในยามหน้าแล้ง และความยากจนที่นอกจากทำนาเป็นหลักหลายคนอาชีพเสริมสร้างรายได้ไม่เพียงพอคนในชุมชนส่วนมากมีหนี้สินจากการกู้ยืมมาต่อยอดการทำอาชีพเกษตร และใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งอาชีพเกษตรที่ทำเป็นหลักได้กำไรไม่เพียงพอส่วนใหญ่ขาดทุนและได้ผลผลิตน้อย ส่วนการสอบถามกี่ยวกับโรควิด-19โดยส่วนมากชาวบ้านมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรควิด-19 มีการป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดมือโดยใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เพื่อหลีกเหลี่ยงความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคระบาด

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการให้ความร่วมมือที่ดีกับการตอบแบบสอบถามทำให้ได้ข้อมูลจากหลายครัวเรือนในระยะเวลาที่รวดเร็วสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าว นำไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติต่อไป.

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู