ดิฉันนางสาวกัญญาลักษณ์ ตาแสง ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG02) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ดิจิทัล เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ดิฉันได้เดินทางไปรายงานตัวทำงานวันแรก ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน  โดยได้เลือกให้สังกัดหน่วยงาน “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน” วันแรกได้พบปะพัฒนาการอำเภอและพี่ๆพัฒนากรอำเภอบ้านด่าน หลังจากนั้นได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตัวในสถานที่ราชการและมีการอธิบายลักษณะขอบเขตของงานเบื้องต้นให้ฟังคร่าวๆ ซึ่งในเดือนแรกได้รับหน้าที่ โดยการ

-บันทึกข้อมูลผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”

-บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ในระบบ Online regis.cdd.go.th

-บันทึกข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเว็บ (wedapplication) CBT-APP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

-บันทึกข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระบบ SARA และเก็บข้อมูลบันทึกทะเบียนลูกหนี้

-หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดทำทะเบียนข้อมูลกองทุนแม่

-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานด้วยท่องทาง online Facebook พช.บ้านด่าน จ.บุรีรมย์ เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำบ้านด่าน และช่องทาง offline

-บันทึกข้อมูลการประชุมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

และพี่ๆพัฒนากรได้สอนงานโดยสอนให้ลงรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขทะเบียนส่ง ติดตามเอกสารในระบบของหน่วยงาน ช่วยเหลืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

-ออกติดตามกลุ่มสตรี ที่ขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาสตรี จำนวน 1 กลุ่ม บ้านไผ่ทุ่ง ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน 

-ลงพื้นที่ติดตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนสวรรค์ ม.5 ต.บ้านด่าน

 

จากข้อมูลของการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลของโครงการต่าง ๆ ลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยความถูกต้อง สามารถลงรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขทะเบียนส่ง ติดตามเอกสารในระบบของหน่วยงาน ช่วยเหลืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามการปฏิบัติงานได้ตามมามาตรฐาน

อื่นๆ

เมนู