1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. AG02(1) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019ณ บ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

AG02(1) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019ณ บ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวกิตติยา ภูหอม ประเภท นักศึกษา  AG 02(01) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทีมงานตำบลบัวทองและอาจารย์ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้กับคนในชุมชนตำบลบัวทองเนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ตัวแทนทีมงานตำบลบัวทองและอาจารย์ได้เข้าไปให้ความรู้ การป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคม ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถทำได้ ดังนี้ การเว้นระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น เลี่ยงการไปในสถานที่แออัดหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ หลังจากทำกิจกรรมต่างๆ และบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนตำบลบัวทอง ศาสนสถาน และโรงเรียน

เปิดรูปภาพ

 

 

 

 

 

จากการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 ได้รับความร่วมมือจากชาวในชุมชนตำบลบัวทองเป็นอย่างดี และผู้ปฏิบัติงานหวังว่ากิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-2019 จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในตำบลบัวทอง

 

อื่นๆ

เมนู