AG02(2)ตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวีคซีนป้องกันโควิด-2019 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

นายคณิศร แสไธสง ผู้ปฏิบัติงานประเภท นักศึกษา

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

และได้มีการลงพื้นที่ปลูกป่า ในวันที่ 5 มิ.ย. 64

วิดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู