บทความ

เรื่อง การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

นางสาว รัชนีกร รัตตาชู (ประเภทนักศึกษา)

         AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในตอนนี้เกิดสถานการณ์ COVID-19 ขั้นรุนแรงมากทำให้ประชนในตำบลได้เกิดการตกงานหรือว่างงานมากขึ้นทำให้คณะการทำงานต้องระมัดระวังและช่วยกันป้องกันมากขึ้น ร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการ สร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จึงได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมภายในตำบลพรสำราญที่มีการทอเสื่อภายในชุมชน เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ออกสู่ตลาดให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น ได้เรียนเชิญท่านวิทยากร ดร. จารุณี ชัยโชติอนันต์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้การพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ เทคนิคการย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชาวบ้านจึงให้ความสนใจกับกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

และทางคณะการทำงานจะช่วยในการยกระดับผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ให้เกิดประโยขน์สูงสุดและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1) ให้ได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู