บทความ

เรื่อง พุทธศาสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวของตำบลพรสำราญ

ประจำเดือน กันยายน 2564

นางสาว รัชนีกร รัตตาชู (ประเภทนักศึกษา)

         AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในตอนนี้เกิดสถานการณ์ COVID-19 รอบ3เกิดขึ้นขั้นรุนแรงมากดิฉันนักศึกษาจึงไม่ได้ไปช่วยทำงานอย่างเต็มที่เพราะอาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงจังหวัดนครราชสีมาต้องเฝ้าระวังการป้องกันของโรค COVID-19งดเดินทางข้ามจังหวัดแต่ดิฉันก็ได้ติดตามการทำงานพยายามอย่างเต็มที่

ทำให้ประชนในตำบลได้เกิดการตกงานหรือว่างงานมากขึ้นทำให้คณะการทำงานต้องระมัดระวังและช่วยกันป้องกันมากขึ้น ร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการ สร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้เห็นว่ายังมีศาสนสถานอีกหลายแห่งภายในตำบลที่สามารถนำมาเผยแพร่ออกเป็นพุทธศาสนสถานที่น่าท่องเที่ยวได้ ผู้ปฏิบัติงานจึงได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลในส่วนนี้มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้เห็นความสวยงามของศาสนสถานนั้นๆ นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานได้ให้คำปรึกษา และคำแนะนำกับคนในชุมชนมาโดยตลอดในการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ให้ออกไปสู่โลกกว้างทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากยิ่งขึ้น

และทางคณะการทำงานจะช่วยในการยกระดับผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ให้เกิดประโยขน์สูงสุดและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1) ให้ได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู