บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจำเดือน พฤศจิกายน  2564)

นางสาวสุภาวดี พันหล่อมโส  ประเภท นักศึกษา(รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลพรสำราญ)

             โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานของเดือนพฤศจิกายน

ตามที่โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า Otop ของตำบลพรสำราญ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมงานกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค และในเดือนพฤศจิกายน 2564  ทางทีมงานพรสำราญอยากแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว   หรือ  โบราณสถานโนนเมือง และ วัดต่างๆ หรือ ร้านอาหาร ใน ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่ออยากให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่าใน  อำเภอคูเมืองของเรา ยังมีที่เที่ยว ที่พักใจ ที่อยู่ ที่รับประทานอาหาร  และยังถือว่าเป็นที่น่าสนใจของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้มาเรียนรู้และปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา และควรจะอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้ และได้อยู่กับเราไปนานๆ

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญต่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตำบลเพื่อทำการวิเคราะห์สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู