บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจำเดือน ธันวาคม  2564)

นางสาวสุภาวดี พันหล่อมโส  ประเภท นักศึกษา(รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลพรสำราญ)

              โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานของเดือนธันวาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทำงาน ร่วมกับตำบล เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่สามารถส่งออก ค้าขาย สินค้าอุปโภค บริโภค ได้อย่าง กว้างขวาง ไม่เพียงแค่ใช้สอยในชุมชน แต่ยังสามารถขายส่งออกไปยังชุมชนอื่น โดยวิธีการเข้าศึกษาเรียนรู้งานอยู่ในชุมชนนั้นๆ และได้ช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำอาชีพเสริม

และเดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของการทำงานในฐานะการทำหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนนักศึกษาก็ได้ร่วมกิจกรรมในช่วงวันหยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ และได้ช่วยเหลือพวกพี่ๆ ได้อย่างเต็มที่ และได้เรียนรู้งานกับพวกพี่ๆเขาได้รับรู้ถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนว่า คนในชุมชนขาดแคลนอะไรและสามารถส่งเสริมอะไรได้บ้าง จากที่การทำงานทางตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายและยังมีชาวบ้านคนกลุ่มน้อยที่ทำอาชีพเสริมคือการ ท่อผ้า, ทำเสื่อ, ดอกไม้จันทน์, กระติบข้าว  และทางผู้ปฏิบัติงานก็ได้จัดสรรปรึกษากับอาจารย์ที่รับผิดชอบตำบลนั้นๆ ว่าจะไปส่งเสริมอย่างไรให้  ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นจนได้จัดโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านเพื่อ ยกระดับเศรษฐกิจให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้น และจนสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง เพราะปัจจุบันชาวบ้านส่วนมากก็หันมาสนใจโครงการที่จัดขึ้นและได้ทำตาม คือการขายแบบออนไลน์ เปิดให้เป็นตลาดออนไลน์เช่น  การสร้างเพจ สังคมออนไลน์ และทางชาวบ้านก็ได้คิดหารวดลายใหม่ๆทำให้ดูสวยงามและเป็นจุดเด่นให้เป็นของดีหรือสินค้า O-top ประจำตำบล ณ ปัจจุบัน และก็เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดี และยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร แหล่งโบราณสถาน ต่างๆในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจ และอยากอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ไปให้คนรุ่นใหม่มาศึกษาต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู