ข้าพเจ้านางสาว จันทร์จิรา สัตยาคุณ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:ID08(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

วันที่15 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ หมู่5 บ้านละหอกตะแบง ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าไปสอบถามข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านละหอกตะแบง เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของหมู่ที่ 5 บ้านละหอกตะแบง

การสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 5

ประวัติบ้านละหอกตะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลปรคาสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ คำว่า ละหอก  มาจาภาษาเขมร หมายถึง บริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าโล่ง ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบ บ้านละหอกตะแบงหมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ดั้งเดิม เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้รับการจัดสรร จากนิคมเหมือนหมู่บ้านอื่นๆ ดั้งเดิมหมู่บ้านละหอกตะแบงเป็นพื้นที่ ที่เป็นป่าดงดิบ แล้วมีทุ่งหญ้าโล่ง อยู่ตรงกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ และมีต้นไม้ตะแบงต้นใหญ่ อย่ตรงกลางจำนวน 3 ต้น จึงเรียกบริเวรนี้ว่า ละหอกตะแบง

เขตพื้นที่ของหมู่ 5 บ้านละหอกตะแบง อาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่างๆดังนี้

-ทิศใต้ติดกับบ้านสายโท 3 หมู่ที่ 1

-ทิศเหนือติดกับบ้านถนนน้อย หมู่ที่ 1

-ทิศตะวันออกติดกับหนองดุม หมู่ที่ 2

-ทิศตะวันตกติดกับสายโท 2 เหนือ หมู่ที่ 9

การจัดการบริหารงานภายในหมู่บ้าน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน มีคุ้มหมู่บ้านทั้งหมด 3 คุ้มคือ 1.คุ้มละหอกตะแบง 2.คุ้มหนองคู 3.คุ้มหนองโตง มีกลุ่มองค์กรการจัดการบริหารเงินทุนในหมู่บ้านดังนี้ 1.กลุ่มโครงการแก้ปัญหาความยากจน 2.กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 3.กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 4.กลุ่มแม่บ้าน 5.กลุมสตรีในหมู่บ้าน

การบริหารจัดการน้ำปะปาหมู่บ้าน                                                                                                                                                    กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดคณะกรรมการดูแลการใช้น้ำปะปาหมู่บ้านของชุมชนมีการเปิดปิดน้ำอย่างเป็นระบบ

การบริหารจัดการขยะของชุมชน

มีการแยกขยะทุกครัวเรือนให้มีสัดส่วนเช่นขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะอัตรายและมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านลดใช้ถุงพลาสติกโดยหันมาใช้ถุงผ้าแทน

https://www.youtube.com/watch?v=4ZlY9wQ5rAU

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู