บทความ
เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวชัชฎาภรณ์ โพธิบัติ
ประเภทนักศึกษา

    ซึ่งในเดือนแรกของการปฎิบัติงานหลังจากที่ได้รับการอบรมจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จะเป็นการลงพื้นที่เข้าไปสำรวจข้อมูลตามชุมชนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ ที่สามารถส่งออกสิ่งของอุปโภค บริโภคได้อย่างกว้างขวาง ไม่ใช่เพียงแค่ใช้สอยภายในชุมชน ในส่วนของเขตพื้นที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน 2613 ครัวเรือน และในการปฏิบัติงานได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อแยกตรวจสอบ สำรวจแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งดิฉันได้อยู่กลุ่มที่ 1 ได้รับมอบหมายสำรวจหมู่บ้านดังนี้
1) หมู่ที่3 บ้านหัวถนน 2) หมู่ที่4 บ้านตะกร้อ 3) หมู่ที่5 บ้านพรสำราญ 4) หมู่ที่6 บ้านสำโรง
5) หมู่ที่ 10 บ้านหนองกุง 6) หมู่ที่ 12 บ้านผักกาดหญ้า และ7) หมู่ที่15 บ้านหนองเสม็ด ซึ่งข้อมูล01ที่สำรวจก็จะเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน รายได้ อาชีพ และสินค้าOTOPของชุมชนมีการรวมกลุ่มทอผ้าไหม ทอเสื่อ และสานกระติบข้าวเหนียว เป็นต้น ข้อมูล02จะสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงมีการลงสอบถามชาวบ้าน ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มากน้อยเพียงใด เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรค และพร้อมลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรค ลดการแพร่ระบาด และการรักษาสุขอนามัยของคนในชุมชน และการสำรวจเป้าหมาย 16 ประการ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลจะทำการเกษตร โดยเน้นการทำนาข้าว และปลูกอ้อยโดยส่วนใหญ่ เพราะจะมีจุดรับซื้อที่ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก
    หลังจากนี้จะเป็นการดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญ และจะเป็นการเข้าไปในชุมชนเพื่อให้ความรู้และพัฒนาสินค้าร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจในลำดับต่อไป

ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลพรสำราญ มารับใบขออนุญาตเข้าพื้นที่

                             

 

อื่นๆ

เมนู