บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) AG03(1)

–คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวชัชฎาภรณ์ โพธิบัติ
ประเภทนักศึกษา

ซึ่งในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งแรก จะเป็นการลงพื้นที่เข้าไปสำรวจข้อมูลตามชุมชนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ ที่สามารถส่งออกสิ่งของอุปโภค บริโภคได้อย่างกว้างขวาง ไม่ใช่เพียงแค่ใช้สอยภายในชุมชน ในส่วนของเขตพื้นที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน 2613 ครัวเรือน และในการปฏิบัติงานได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อแยกตรวจสอบ สำรวจแต่ละหมู่บ้าน กลุ่มที่ 1 ได้รับมอบหมายสำรวจหมู่บ้านดังนี้
1) หมู่ที่3 บ้านหัวถนน 2) หมู่ที่4 บ้านตะกร้อ 3) หมู่ที่5 บ้านพรสำราญ 4) หมู่ที่6 บ้านสำโรง
5) หมู่ที่ 10 บ้านหนองกุง 6) หมู่ที่ 12 บ้านผักกาดหญ้า และ7) หมู่ที่15 บ้านหนองเสม็ด

เดือนที่สองเป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของบ้านหนองกุง พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านก็คือ การว่างงานของคนในชุมชน การขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมถึงความยากจนของคนในชุมชน บางหลังคาเรือนที่ลงสำรวจจะเห็นได้ชัดเลยว่า ผู้สูงอายุจะถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลำพัง เนื่องจากบุตรหลานได้เข้าไปทำงานในเมืองใหญ่กันหมด อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคือ อาชีพเกษตรกรรม จะมีทั้งการปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อที่จำสามารถนำมาอุปโภค บริโภค และจัดจำหน่ายได้

เดือนที่สามเป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของบ้านผักกาดหญ้า ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชนพบว่า ในชุมชนผักกาดหญ้าได้มีการทำนา ทอเสื่อ และเลี้ยงสัตว์  รายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากการทำเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ การทอเสื่อของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการทอไว้เพื่อให้ญาติที่มาเยี่ยมเยือน ผู้ปฏิบัติงานเลยได้เข้าไปสอบถามและจะขอนัดประชุมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการขยายผลผลิตออกสู่ตลาด

พูดคุยกับผู้นำชุมชนเรื่องที่จะขอนัดประชุม

อาชีพและรายได้ส่วนหนึ่งของคนในชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู