• บทความ
    เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวชัชฎาภรณ์ โพธิบัติ
ประเภทนักศึกษา

ซึ่งในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งแรก จะเป็นการลงพื้นที่เข้าไปสำรวจข้อมูลตามชุมชนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ ที่สามารถส่งออกสิ่งของอุปโภค บริโภคได้อย่างกว้างขวาง ไม่ใช่เพียงแค่ใช้สอยภายในชุมชน ในส่วนของเขตพื้นที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน 2613 ครัวเรือน และในการปฏิบัติงานได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อแยกตรวจสอบ สำรวจแต่ละหมู่บ้าน กลุ่มที่ 1 ได้รับมอบหมายสำรวจหมู่บ้านดังนี้
1) หมู่ที่3 บ้านหัวถนน 2) หมู่ที่4 บ้านตะกร้อ 3) หมู่ที่5 บ้านพรสำราญ 4) หมู่ที่6 บ้านสำโรง
5) หมู่ที่ 10 บ้านหนองกุง 6) หมู่ที่ 12 บ้านผักกาดหญ้า และ7) หมู่ที่15 บ้านหนองเสม็ด
ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของบ้านหนองกุง พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านก็คือ การว่างงานของคนในชุมชน การขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมถึงความยากจนของคนในชุมชน บางหลังคาเรือนที่ลงสำรวจจะเห็นได้ชัดเลยว่า ผู้สูงอายุจะถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลำพัง เนื่องจากบุตรหลานได้เข้าไปทำงานในเมืองใหญ่กันหมด อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคือ อาชีพเกษตรกรรม จะมีทั้งการปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อที่จำสามารถนำมาอุปโภค บริโภค และจัดจำหน่ายได้

ในส่วนต่อมาจะเป็นทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับอาชีพของคนในแต่ละชุมชน จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนมีการหารายได้อีกส่วนหนึ่งมาจากการทอผ้าไหม การทอเสื่อ รวมไปถึงการทำดอกไม้จันทน์ ชาวบ้านในแต่ละชุมชนมีความเป็นกันเอง มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมที่จะให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

การทอผ้าไหม

การทำดอกไม้จันทน์

การทอเสื่อ

อื่นๆ

เมนู