ข้าพเจ้านางสาวสุภาลักษณ์ อ่อนรัมย์ ประเภทประชาชน

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจการทอเสื่อกกของคนในชุมชน

ต. ถลุงเหล็ก อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 2-10 มิถุนายน 2564

           พบว่าคนในชุมชนนี้ได้ใช้เวลาว่างจากอาชีพหลักมาทอเสื่อกกไว้ใช้ ไว้จำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 เกิดการระบาดอย่างหนักในระรอกใหม่นี้ ทำให้ชาวบ้านต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น ต้องอยู่บ้านได้ใช้เวลาว่างนี้ในการทอเสื่อกกไว้ใช้เองและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมหลังจากการประกอบอาชีพหลัก แต่การทอเสื่อกกของชาวบ้านนี้ไม่มีลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงมีการจัดอบรมให้ชาวบ้านและผู้ที่สนใจทอเสื่อกกในชุมชน เพื่อจะได้มีลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตำบลถลุงเหล็กขึ้น ข้าพเจ้าและทีมงานU2t จึงลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิญชวนชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวมาร่วมอบรม

          ข้าพเจ้าและทีมงานU2t.พร้อมด้วยคณะอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ได้ทำการประชุมหารือกันเรื่องการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง การทอเสื่อกกลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลถลุงเหล็กและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก ในวันที่ 26-27  มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสายยาว ต.ถลุงเหล็ก และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ต.ถลุงเหล็ก จัดเตรียมสถานที่สำหรับการอบรมในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในการอบรมครั้งนี้ทำให้มีผู้ที่ทอเสื่อและผู้สนใจการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก็เป็นจำนวนมากแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนี้จึงมีการจำกัดจำนวนผู้เจ้าอบรมจึงมีผู้เข้าอบรม 35 คน

          จากการอบรมทำให้บุคคลกลุ่มนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างมากและสามารถนำไปปรับใช้ทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยังมีการอบรมเพิ่มเติมอีกนั่นคือวิธีการเปิดเพจขายของออนไลน์ให้กับบุคคลทั่วที่สนใจการขายของออนไลน์ในรหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้า ทีมงานU2t และอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลได้เชิญวิทยากรพิเศษ 2 ท่านมาให้ความรู้ สอนเทคนิคการขาย การโพสต์ การถ่ายภาพ ด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปจัดทำและเปิดเส้นทางการขายออนไลน์ จากการอบรมทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เรื่องการรับสื่อออนไลน์ต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในสังคมปัจจุบันว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019นี้ทำให้ได้รับสื่อที่เป็นเท็จบ้าง เป็นความจริงบ้างหลังจากการอบรมแล้วทำให้ข้าพเจ้าถึงวิธีการรับรู้เรื่องสื่อมากขึ้นและจากสถานการณ์นี้เองทำให้การจับจ่ายใช้สอยลำบากมากขึ้นเราจึงต้องระมัดระวัวตัวเองในเรื่องการใช้จ่ายต้องรู้จักการวางแผนการใช้เงินต่างๆ รู้จักอดออมไว้ใช่ในอนาคตและต้องรู้จักเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ และอื่นๆ

   

 

อื่นๆ

เมนู