ข้าพเจ้านางสาวสุวนันท์ ภูเงิน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม ED01 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันแรกของการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานได้รายงานตัวกับนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และได้ปฐมนิเทศการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จตามแนวทางเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่โครงการกำหนด จากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) มีการจัดทำระบบเอกสารสำนักงานเพื่อพร้อมให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

         

          ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงของนายถนอม ตาประโคน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับมอบหมายให้ช่วยจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประโยคสู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และร่วมฟังการอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์

         

          ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านสวัสดี หมู่ที่ 3 ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์และได้เข้าร่วม Kick off สร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมจิตอาสาพัมนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เราทำความดีด้วยหัวใจ
  2. การเอามื้้อสามัคคี ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่องสร้างความมั่นคงทางอาหาร

         

          ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานภายใต้สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นไปตามแผนของกรมพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ขอขอบคุณพี่ ๆ ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู