นายจักรขัย แซ่เอี้ยว   เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก โดยกำหนดผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการทอเสื่อกก หรือผู้ที่มีงานอดิเรกมีฝีมือในการตัดเย็บ การออกแบบ หรือผู้มีความสนใจในเรื่องเสื่อกกของตำบลถลุงเหล็ก ณ ศาลาประชาคม หมู่ 10 บ้านหนองเครือ วันแรกของการอบรม ดิฉันทำหน้าที่รับลงทะเบียนและแจกเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีประมาณ 30 คน กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการค้นหาอัตลักษณ์ของกลุ่มชนถลุงเหล็ก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยมีท่านวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์ รอไธสง โดยได้แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1  ออกแบบลายเสื่อกก รูปอ้อยกับต้นข้าว กลุ่มที่ 2 รูปกระทงกับเจดีย์ทราย และกลุ่มที่ 3 รูปทิวทัศน์มุมสูงของชุมชนสายยาว โดยมีทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็กประจำอยู่แต่ละกลุ่ม เพื่อคอยดูแลช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดการปฏิบัติกิจกรรม

              วันที่ 2 ของการอบรม จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก และการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก ซึ่งเป็นการนำเสื่อกกมาแปรรูปเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชูและที่รองแก้ว ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความชำนาญในการตัดเย็บอยู่แล้วทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และท้ายกิจกรรมได้มีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกจากตัวแทนแต่ละกลุ่ม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮา ทั้งอิ่มท้อง และอิ่มใจ แถมชาวบ้านยังได้ชิ้นงานกล่องใส่กระดาษทิชชูและที่รองแก้วกลับไปใช้ที่บ้านตนเองอีกด้วย

 

 

     เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยกำหนดผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบอาชีพสิ่งทอ หรือผู้มีความสนใจเกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ หมู่ 16 วันแรกของการอบรม ดิฉันมีหน้าที่รับลงทะเบียนและแจกเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีประมาณ 30 คน กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ และ Workshop การเปิดร้านค้าออนไลน์ บนเพจ Facebook โดยท่านวิทยากร คือ อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด และอาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ โดยมีทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็ก คอยดูแลช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดการปฏิบัติกิจกรรม

 

วันที่ 2 ของการอบรม จะเป็นการสอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าอย่างไรให้ดูสวยและมีมูลค่า ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้นำสินค้าที่ตนจำหน่ายมาฝึกถ่ายภาพ เพื่อนำไปโพสต์ขายในเพจ Facebook นอกจากนี้ยังสอนเทคนิคการบริหารร้านค้าออนไลน์ และขายออนไลน์อย่างไรไม่ให้ขาดทุนอีกด้วย นับได้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้อย่างครบถ้วนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการโพสต์ขายสินค้าออนไลน์ได้จริง

        ได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม การรู้จักหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ทำให้มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น มีทักษะในด้านการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การออกแบบ และการประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ มีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี การดำเนินกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีมงานU2T ตำบลถลุงเหล็ก จึงขอขอบพระคุณชาวตำบลถลุงเหล็กเป็นอย่างสูง

อื่นๆ

เมนู