ข้าพเจ้า นางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

       จากการลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อสำรวจด้านสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรกติดต่อในเด็ก 

             สุขภาพอนามัยเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย สะอาด และถูกสุขอนามัย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เด็กควรได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งด้านการดูแลสุขภาพตนเอง และดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้ดียิ่งขึ้น

              จากเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขอนามัยในเด็กเพื่อห่างไกลจากโรคติดต่ออย่างง่าย ตลอดจนการดูแลความสะอาดของร่างกายในเด็กปฐมวัยเพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กมีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง ดังกล่าวดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขอนามัยในเด็กเพื่อห่างไกลจากโรคติดต่อรวมถึงการป้องกันที่ดีทาง รพ.สต.บ้านยาง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยเด็กปฐมวัยห่างไกลโรคขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในเด็ก เพื่อเด็กและผู้ปกครองสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องต่อไป

เก็บขอมูล

อื่นๆ

เมนู