1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 สำรวจแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 ประจำเดือนมีนาคม

ED02 สำรวจแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 ประจำเดือนมีนาคม

ดิฉัน นาง ทัศนี ขิมรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท สำรองประชาชน จากการสำรวจในชุมชน ม.8 บ.ทุ่งสว่าง ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนในหลายๆเรื่อง อย่างเช่น จำนวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ รายได้และรายจ่ายในครัวเรือน ส่วนใหญ่คนในชุมชนจะประกอบอาชีพค้าขายและทำธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีบางครอบครัวยังยึดอาชีพทำนาเป็นหลัก  ส่วนรายได้ก็จะมาจากอาชีพที่ทำเป็นหลัก ส่วนรายจ่ายนั่นก็จะแบ่งเป็นส่วนๆ รายจ่ายที่สำคัญๆของครอบครัวได้แก่ ค่าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ค่าน้ำค่าไฟ ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นต้น สำหรับปัญหาที่พบในชุมชนปัญหาหลักได้แก่ ยาเสพติด ฝุ่นควันจากการเผาขยะเผาถ่านในชุมชนเป็นต้น ส่วนแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด19 ทำให้ได้เห็นว่าชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่รู้วิธีป้องกันของโรคได้เป็นอย่างดีอย่างเช่น ล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้านหรือไปในแหล่งชุมชน ส่วนผลกระทบด้านรายได้ก็มีบ้างเพราะส่วนมากจะประกอบอาชีพค้าขายแต่ก็ยังสามารถอยู่ได้เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สินจะเป็นเงินทุนของตนเองเป็นส่วนใหญ่และจากการที่ได้ลงสำรวจสินค้าทีวางขายในท้องตลาด 3 ชนิด คือ เห็ด น้ำพริก ขนมไทย ได้เห็นถึงการขายและนำสินค้ามาแปรรูป ยกตัวอย่างเช่นเห็ด สามารถนำมาทำขนมก็ได้ น้ำพริกเห็ดก็ได้ ในส่วนของน้ำพริกก็มีหลากหลายรสชาติ ขนมไทยก็เช่นกัน ด้านบรรจุภัณฑ์ก็มีหลายแบบ ส่วนตัวดิฉันคิดว่าตรงนี้และสิ่งที่จะเป็นจุดขายถ้าเราทำบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตราฐานและมีแบรนด์ติดข้างกล่องหรือกระปุกก็จะสามารถเรียกลูกค้าไดัเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู