ข้าพเจ้า นางทัศนี ขิมรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในส่วนของการดำเนินงานเดือน กันยายน พ.ศ.2564  ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมในวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เพื่อวางเเผนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยในการประชุมได้มีการหารือกันถึงสถานที่ในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนว่าจะเลือกสถานที่ใด โดยก่อนการประชุมทางทีมงานบางส่วนได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านยางเพื่อไปสำรวจสถานที่จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าไปติดต่อประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านประธานอสม.เเละเจ้าของสถานที่มาเรียบร้อยเเล้ว    และทีมงานบางส่วนจะพูดคุยเรื่อง  การปรับปรุงโรงเรือนเพื่อใช้ผลิตพริกแกงและการยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบลบ้านยาง โดยฝ่ายคณะอาจารย์ให้แบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติงานเช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายใด้ให้แก่คนในชุมชน โดยจะใช้วัตถุที่มีในชุมชน โดยจะใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนเช่น ข่า ตะไคร้ พริก และอื่นๆที่คนในชุมชนจะสามารถปลูกขายและสร้างรายใด้เพิ่มขึ้นให้แก่ครอบครัวและเน้นการผลิตพริกที่มีคุณภาพสะอาดและใด้มาตรฐาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คือกลุ่มที่เป็นการรวมกลุ่มของคนในตำบลหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง เป็นกิจการที่ผลิตสินค้าหรืออื่นๆ ชุมชนเป็นเจ้าของกิจการและผู้ดำเนินการเพื่อสร้างรายได้เข้าชุมชน โดยสร้างจากทุนในชุมชน ซึ่งทุนในชุมชนนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงเงินเท่านั้น แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ และภูมิปัญญาต่างๆ  อีกด้วย ซึ่งผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทุน แรงงานในชุมชนเป็นหลัก มีการพึ่งพาตนเองของบุคคลในชุมชนเป็นเป้าหมาย

 

ลิงค์วิดีโอ

Tags:

อื่นๆ

เมนู