1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนในตำบลบ้านยาง (Community data) และการจำหน่ายพริกแกง ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง และการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนในตำบลบ้านยาง (Community data) และการจำหน่ายพริกแกง ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาวเบญจรัตน์ แต้มโคกสูง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบรูณการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ประจำเดือนธันวาคม

งานในเดือนธันวาคม จากการประชุมออนไลน์งานที่ได้รับมอบหมายมีอยู่ 3 หัวข้อหลักคือ การนำองค์ความรู้ชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง การส่งเสริมจัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ของชุมชนตำบลรายตำบล (Community data) และหัวข้อสุดท้ายการจำหน่ายพริกแกง

การนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง ได้จัดอบรมในที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย ผศ.ดร. จิตตะวัน กุโบลา ดร.จตุพัฒน์ สมัปปปิโต อ.ชุลีพร บุ้งทอง และ อ.เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การนำเทคโนโลยีมาใส่ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูมีความทันสมัย ดูมีราคาเพิ่มขึ้น ให้คนสนใจและการผลิตพริกแกงให้ถูกต้องตามมาตรฐานและถูกสุขอนามัย

การส่งสริมการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data) จัดอบรมในวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมี อาจารย์เลอสันต์ ฤทธิขันธ์และ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์และ อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบลตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวของตำบล ศูนย์การเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ของตำบล ร้านอาหาร ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเข้าระบบออนไลน์เพื่อเป็นประโยชน์และสะดวกให้การหาข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนการจำหน่ายพริกแกงเราได้เตรียมการผลิตพริกแกงเพื่อเตรียมจำหน่ายในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลตอบรับค่อนข้างดี กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มคนที่ชอบทำอาหาร

 

อื่นๆ

เมนู