ข้าพเจ้า นางสาวนิโลบล ทินปราณี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัย. ราชภัฏบุรีรัมย์

องค์กรชุมชนตำบลมีสมรรถนะสูง:จากการลงสำรวจพื้นที่ตำบลบ้านยาง19หมู่บ้าน 16เป้าหมาย ทราบว่าหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละหมู่บ้านขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเป็นผู้จัดสรรงบประมาณลงไปให้แก่ชุมชน โดยจะผ่านไปทางผู้นำหมู่บ้าน(ผู้ใหญ่บ้าน) โดยจะให้เสนอโครงการเพื่อรับเงินกองทุนสนับสนุนในแต่ละโครงการเพื่อกระจายสู่ชุมชน เช่นโครงการเงินล้าน โครงการเงินออมวันละบาท โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์คนชรา เป็นต้น

จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายตำบลบ้ายนยางใน19หมู่บ้านพบว่าหมู่ที่มีการจัดการชุมชนที่ค่อนข้างดีคือ หมู่ที่2มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิ์ภาพภายใต้การนำของผู้ใหญ่บ้านนำประชนลูกบ้านก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนสร้างเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชุมชนโดยผู้นำมีการจัดตั้งกรรมการกองทุนขึ้นมาเพื่อดูแลและบริหารกองทุนอย่างเป็นระบบ ทำให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยังคงดำเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น กลุ่มแม่บ้าน OTOP บ้านยาง โดยจะมีสินค้าที่โดดเด่นคือ พริกแกงโบราญ ขนมไทย และยังรับทำขนมจัดเบรค เป็นต้น ทางด้านสังคมกลุ่มแม่บ้านยังมีการปันสุขคืนสังคม ด้วยการมอบของชำร่วยให้แก่ผู้ยากไร้ คนชรา และคนพิการในหมู่บ้านชุมชนอีกด้วย

 

พริกแกงเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กลุ่ม

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านยางเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ขนมจัดเบรคก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้อย่างมากให้แก่กลุ่ม

อีก1โครงการที่ต่อยอดจากการสร้างรายได้ของกลุ่มคือการปันสุขให้แก่ผู้ยากไร้

 

 

อื่นๆ

เมนู