ดิฉันนางสาวสุธากร ละครเขต ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ

         กลุ่มของดิฉันได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม และร้านอาหารในท้องถิ่น ในกลุ่มได้แบ่งกันเก็บข้อมูลดิฉันได้เก็บเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว วัดเขาหลุบ ซึ่งเป็นเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วัดเขาหลุบ มีสิ่งสำคัญคือจารึกเขาดุม เป็นอักษรขอมโบราณแต่จางมาก และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก คือ ปากปล่องภูเขาไฟหลุบที่ถูกสร้างศาลาทับไว้คือพระพุทธรูปองค์โตอยู่ในศาลาที่ทับปากปล่องภูเขาไฟ และยังมีเจ้าปู่เขาหลุบ ซึ่งชาวบ้านนับถือมากๆ และรอบบริเวณวัดยังวิวทุ่งนาสวยๆของชาวบ้านให้ชมอีกด้วย                                                                                     กลุ่มของดิฉันได้ไปสำรวจแหล่งเที่ยวเพิ่มเติมอีกแหล่ง คือ โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง และบ้านนาถาวร  สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเสร็จต่อด้วยการสำรวจ ที่พัก/โรงแรม ซึ่งเป็นโฮมสเตย์ที่ตั้งอยู่ของ หมู่ที่ 9 และสำรวจอาหารในท้องถิ่นซึ่งอาหารของแต่ล่ะร้านได้มีหลากหลายเมนูแตกต่างกันไป

 

        

         

         

 

อื่นๆ

เมนู