หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลบูรณาการ ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำเดือนมิถุนายน
ข้าพเจ้านางสาวจันทรสปรีชากูล และทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบสอบถาม และข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่าง เดือนมิถุนายน พ. ศ. 2564 ในตำบลถาวร เพื่อให้ทราบถึง บริบทชุมชนสภาพความเป็นอยู่ ทั่วไปรวมถึงปัญหา สถานการณ์ covid-19 และความต้องการในชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการนำมา วิเคราะห์หาแนวทาง ช่วยแก้ไขและพัฒนาชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคลและครัวเรือนและชุมชนเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับ รายได้ และรายจ่าย แต่ละครัวเรือน ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ภาวะหนี้สินของครัวเรือนรวมถึงสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบ จาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และภาวะด้านต่างๆในชุมชนโดยได้พูดคุยกับคนในพื้นที่และได้เมื่อสอบถามถึงผลกระทบ เกี่ยวกับโรคระบาด พบว่าชาวบ้านในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมทำโครงการ U2t-covid weet ทำความสะอาดพื้นที่ฆ่าเชื้อร้าย ในตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนที่ 1 การทำความสะอาด พื้นที่ ที่มีคน พุ่งพ่านและพบปะบ่อยๆได้แก่สถานที่วัดนิคมเขตได้เข้าไปทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดในพื้นที่หมู่ 1 บ้านถาวรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันเป็นประจำของพุทธศาสนิกชนที่เข้าไปร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของทุกวัน และได้กราบนมัสการพระคุณเจ้า การฉีดวัคซีน และการนำจุดคัดกรอง แอลกอฮอล์ ผ้าปิดจมูก ไปมอบ ให้กับคนในชุมชน รวมไปถึง การเข้าไปทำความสะอาด การฆ่าเชื้อในบริเวณตลาดชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ได้มีการสัมภาษณ์ แม่ค้าในตลาดและบุคคลที่เข้ามาในตลาดถึงมาตรการการป้องกัน ในการ ซื้อขายสินค้าในตลาด ระหว่างแม่ค้ากับลูกค้าในตลาด ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่โดยใช้แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเซฟโซน เขตปลอดภัยห่างจากไกล covid ด้วยการนำป้ายการรณรงค์ เกี่ยวกับ covid 19 ป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตามหมู่บ้าน ในพื้นที่วัด ในพื้นที่ตลาด และพื้นที่สถานีตำรวจ ในพื้นที่เทศบาลตำบลถาวร โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ ในแหล่งที่มีคนเข้าออกจำนวนมากระหว่าง สถานีตำรวจถาวรและเทศบาลตำบลถาวร
ขั้นตอนที่ 3 การจัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมต่อการเข้าไป รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 โดยได้ร่วมกันจัดทําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมกับการจัดทำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคไวรัส 19 และได้รณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนกับผู้นำในชุมชน อสม. แต่ละหมู่บ้าน รวมถึง การให้คำแนะนำ เรื่องความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เชื้อไวรัส โควิด 19

วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เพื่อติดตามและรณรงค์ข้อมูลพื้นฐานของคนในชุมชน บ้านคลองต้อ หมู่ 7 บ้านโคกสำราญหมู่ 10 บ้านถาวรหมู่ 8 ตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ร่วมกับทีมดำเนินงานโครงการจ้างงานและทางคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อวางแผนการทำงาน การจัดเตรียมการอบรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของตำบลในการสร้างเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

วันที่ 12 13 มิถุนายน 25564 ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ ในชุมชนและเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม การสร้างเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยวันแรกทางวิทยากรได้ ให้สูตรการปรุงน้ำ การบรรยายด้านทฤษฎีการเตรียมอุปกรณ์ และคุณสมบัติ ต่างๆรวมถึงประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่จะนำมาทำเครื่องดื่ม วันที่ 2 ได้แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 10 ท่านจำนวน 5 กลุ่มลงมือปฏิบัติการและทดลอง การทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ณศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนแบบถาวรตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 4 ประชุมผ่าน ทางระบบ ออนไลน์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ จ้างงาน และ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการทำงาน การติดตามความก้าวหน้าในเรื่องของการจัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์การควบคุมคุณภาพ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคนในพื้นที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ท่าน
ได้สรุปข้อมูล บุคคลในชุมชน ไม่มีหมู่บ้านใดย้ายกลับมา อยู่ในที่อยู่อาศัยเนื่องจากสถานการณ์ covid ในเดือนที่ผ่านมา

การสำรวจข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชนครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน จากเจ้าหน้าที่รพ. สตและอสมในชุมชน ในการตอบแบบสอบถามและชี้แนวทางให้มีความรู้แก่ข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดียิ่งซึ่งทำให้ทีมงานผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลได้รับข้อมูล เพิ่มจากเดือนที่ผ่านมากขึ้นทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ความเข้าใจในแต่ละด้านเพิ่มมากขึ้นเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและในการพัฒนาตนเอง เพิ่มมากขึ้น และยังเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู