ข้าพเจ้านางสาว จุฑาทิพย์ โคตรสมบัติ

บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดัเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าและทีมงานพร้อมทั้งอาจารย์คณะครุศาสตร์ประจำตำบลถาวรได้จัดกิจกรรมอบรมการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพไป คณะอาจารย์จึงได้นัดหมายประชุมออนไลน์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป โดยจะมีการจัดกิจกรรมการอบรมเพิ่มเติม2เรื่อง ได้แก่ การอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างโลโก้ และบรรจุภัณฑ์  และการอบรมการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ

การจัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้าโลโก้และบรรจุภัณฑ์โดยมีคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาเป็นผู้ให้ความรู้และแนวทางแก่ชาวบ้าน มีการแบ่งกลุ่มทีมงานและชาวบ้านเป็น5กลุ่มเพื่อระดมความคิดช่วยกันสร้างชื่อแบรนด์ซึ่งจะใช้เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มของชาวตำบลถาวร โดยเสนอกลุ่มล่ะ1ชื่อ กลุ่มของข้าพเจ้าได้ร่วมปรึกษากันและได้เสนอชื่อ “ภูถาวร”  และได้รับคัดเลือกให้นำไปใช้เป็นชื่อแบรนด์ นอกจากนั้นได้มีการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์และคัดเลือกโลโก้ เพื่อที่จะนำไปทำเรื่องขอจดแจ้งลิขสิทธ์ ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในขั้นตอนต่อไป เพื่อที่จะได้นำชื่อและโลโก้มาติดกับผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านอย่างถูกต้อง

การอบรมการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นอาหารให้มีมาตรฐาน วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตให้ได้มาตรฐาน การระวังการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย แหล่งสะสมของเชื้อโรคที่จะเข้าไปในอาหาร การกำจัดและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัย และให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขอการรับรองมาตรฐานของ มผช. วิธีการดูแลกระบวนการผลิต โรงเรือน ภาชนะที่บรรจุตามมาตรฐานของ อย. และวิธีการขอจดแจ้งเลขทะเบียน อย. เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้เข้าใจและผลิตในมาตรฐานเดียวกันเพื่อผู้บริโภค

เนื่องจากในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19การทำงานของทีมผู้ปฏิบัติงานในตำบลพื้นที่ถาวรยังคงมีป้องกันตามมาตรการ การอบรมในครั้งนี้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน50คนเพื่อเว้นระยะห่างไม่ให้มีจำนวนแออัดมากจนเกินไป มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือก่อนเข้าไปภายในสภานที่อบรม มีการสวมหน้ากากตลอดเวลาระหว่าการอบรม

อื่นๆ

เมนู