ข้าพเจ้า นางสาวจันทรสปรีชากูล ประเภทประชาชน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด้านเคมี และกายภาพตามมาตรฐาน มผช. เมื่อในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

จากการลงพื้นที่ สำรวจข้อมูล ที่ผ่านมา พบว่า ชุมชนตำบลถาวร มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ พี่อุดมสมบูรณ์ ในแหล่งดินภูเขาไฟหลุบอยู่ในหมู่บ้าน และมีภูเขาไฟพระอังคาร ภูเขาไฟเขาไปรบัด ภูเขาไฟเขาพนมรุ้ง ล้อมรอบ ถึง 4 ลูก จึงเต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ทำให้ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่ปลูกใน ผืนแผ่นดินนี้ชุมชนถาวร มีความอุดมสมบูรณ์ คนในชุมชน ส่วนใหญ่ ทำเกษตรกรรมเป็นหลัก และเกษตรเชิงเดี่ยว มีผสมผสาน บ้างเป็นบางส่วน คนในชุมชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการ นำเอา พืชพันธุ์ทางการเกษตร มาแปรรูปให้เกิดมูลค่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในชุมชน ให้หลากหลายดังนั้น ทางโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ได้มองเห็นความสำคัญ จึงจัดให้มีการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ภูมิปัญญา ผสมผสาน กับผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน และคนในชุมชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 25564 มีการอบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งในการอบรมในวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรมด้วย จำนวนมาก ได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำฉลากในการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ บริบทชุมชน การที่จะทำผลิตภัณฑ์ออกมาให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า แล้วยังต้องมีบรรจุภัณฑ์ มีความโดดเด่น น่าสนใจ นี่คือสโลแกน คําขวัญ ทำให้ติดปาก ติดหูทำให้เกิดความสนใจ เพื่อให้เป็นที่จดจำ ของลูกค้า ตลอดไป

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 4 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในตำบลถาวรเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำวีดีโอ เพิ่มเติมเพื่อทำคลิป ส่งโครงการ Hackthon

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ทีมงานช่วยกันออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยได้ทดลองหลายสูตร เช่นน้ำอัญชันน้ำผึ้งมะนาว และใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรม เป็นหลักการการออกแบบ ค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่น่าดึงดูด เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน ให้เข้ากับพืชพันธุ์ธัญญาหารที่นำมาออกแบบ โดยใช้ชื่อว่า ภูถาวร เป็นชื่อผลิตภัณฑ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เข้ารับการอบรม การตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด้านเคมีและด้านกายภาพตามมาตรฐาน มผช. การที่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนจะขายได้ตามท้องตลาดนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังต้องมีคุณภาพ การรักษาการเก็บรักษายืดอายุ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นได้คุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการ เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานตั้งแต่การผลิต โรงเรือนการผลิต สูตรที่ใช้ในการผลิตวัตถุดิบต่างๆ ต้องผ่านการรับรองทั้งสิ้น ซึ่งในวันนั้นได้รับความรู้จากอาจารย์วิทยากร ผู้ที่มาแนะนำ ให้ความรู้ให้ความเข้าใจ กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาแนวทางในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

อื่นๆ

เมนู