ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  จิตวงค์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลถาวร

หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                                                  (๑ ตำบล ๑      มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น บริบทกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรในท้องถิ่น ณ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีกิจกรรมทางการเกษตรอีกมากมาย โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่เริ่มตั้งถิ่นฐาน หรือรกรากในพื้นที่แห่งนี้ มาจนถึงปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงนั้นคือ โค-กระบือ ชาวบ้านยังคงสืบทอดการเลี้ยงโคจากบรรพบุรุษเพื่อไว้ใช้งานและใช้จำหน่าย รวมถึงบริโภคด้วย กรรมวิธีการเลี้ยงจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และความสะดวกของเกษตรกร ในขณะเดียวกันการเลี้ยงโคไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เกษตรกรต้องจัดเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้าชนิดต่างๆไว้ เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ ที่พบเห็นส่วนใหญ่ แต่หญ้าเนเปียร์จะมีการปลูกกันไม่มาก เพราะก่อนจะนำให้สัตว์เลี้ยงบริโภคต้องมีการหั่น บด หรือสับให้เป็นชิ้นเล็กไปก่อนถึงจะได้คุณค่าทางโภชการจากพืชให้แก่สัตว์เลี้ยง และใช้ประโยชน์จากหญ้าให้ได้มากที่สุดอีกด้วย ส่วนหญ้ารูซี่เพียงแค่ตัดหญ้าเสร็จก็สามารถนำไปให้สัตว์เลี้ยงบริโภคได้ทันที อีกทั้งเกษตรกรยังมีการทำนา ทำสวน ทำไร่ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกข้าวโพดเพื่ออุปโภคและจำหน่าย ทำแปลงหญ้า ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย หลังจากฤดูกาลดำนาผ่านพ้นไป จนถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรยังสามารถเก็บฟางข้าวที่ลงเหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าวเก็บไว้ให้สัตว์เลี้ยงได้บริโภคในฤดูแล้งได้อีกด้วย ซึ่งฤดูกาลที่เกษตรเริ่มปลูกข้าวหรือหว่านกล้าจะเริ่มในช่วงเดือนกรกฎาคม พอต้นกล้าเริ่มโตเพื่อที่จะดำนาจะเริ่มในช่วงเดือนสิงหาคม ในบางครั้งเกษตรกรยังต้องดูฝนฟ้า เพราะเกษตรกรที่นี้จะปลูกข้างนาปีเป็นส่วนใหญ่โดยอาศัยฝนในฤดูฝนในการทำนาทุกๆปี

อื่นๆ

เมนู