ข้าพเจ้านายดนุพล บุญจันทร์ ประเภทนักศึกษา ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตำบลถาวร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ เวลา 10.00 น. ณ บ้านถาวร หมู่ที่1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกีรติ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านถาวร หมู่ที่1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกีรติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้มาจะนำมาใช้ในการพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่ป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

โดยข้าพเจ้าได้สัมภาษณ์​เเละรวบรวมข้อมูล​ในพื้นที่ ประชาชน​ในพื้นที่ส่วนใหญ่​ประกอบ​อาชีพ​เป็น​เกษตร​กร เเละมีพื้นที่ทำการเกษตร​จำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่​ป​ลูกข้าว​เป็นหลัก รองลงมาเป็นพืชไร่​ เเละพืชสวน อื่นๆ สัดส่วนการทำการเกษตร​ปลอดภัย​หรือใช้อินทรีย์​ชีวภาพ​โดยผลิต​ใช้เองโดยรวมเเล้วมากกว่าการทำเกษตร​เเบบการผลิต​ทั่วไปหรือใช่ปุ๋ยเคมี​ เเละในตำบลถาวรมีพื้นที่ต้นเเบบในการเรียนรู้​การเกษตร​ ได้เเก่ ศูนย์​เรียนรู้​เกษตร​อินทรีย์​ยั่งยืน​เเบบถาวร​รวมถึงมีการจัดตั้งกลุ่ม​เกษตร​อินทรีย์​ชีวภาพ​เเละศูนย์​ข้าวในชุมชน​ ที่การผลิต​ปุ๋ยชีวภาพ​ไว้จำหน่าย​เเละใช้เอง เพื่อส่งเสริม​เกษตร​ทฤษฎี​ใหม่​ใน​ปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ เเก่ผู้ที่สนใจศึกษา​อีกด้วย ในการผลิต​ปุ๋ยชีวภาพ​ใช้เองเกษตรกร​ยังขาดต้นทุนในการผลิต​อีกมากทำให้การผลิต​ปุ๋ยใช้เองไม่มีความต่อเนื่องจึงหันไปใช้ปุ๋ยเคมี​มากกว่าเพราะง่ายสะดวกการจัดการ จึงทำให้ผลผลิต​จากการทำเกษตร​ปลอดภัย​จำนวนน้อย

ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ED03 ต ถาวร อ เฉลิมพระเกียรติ จ บุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู