ข้าพเจ้านางสาวจันทรส ปรีชากูล ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อทำแบบสอบถาม U2T-SROI และสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาชุมชนของเราต่อไป

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจพบข้อมูลตำบลถาวรมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลถาวรนั้นจะเป็นดินภูเขาไฟ มีภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว 1 ลูก ชาวบ้านเรียกกันว่า เขาหลุบ ห่างออกไปพบเขาอังคารเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านได้พากันขึ้นไปหาของป่าและมีรายได้จากการหาของป่ามาเป็นอาหารและสร้างรายได้ มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบรูณ์ ซึ่งเป็นน้ำตามแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่กักเก็บไว้ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่เลี้ยงสัตว์เช่น เป็ด ไก่ วัว หมู แพะ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอยู่ทำให้คนในชุมชนได้รับผลกระทบการดำรงชีวิตลำบากมากขึ้น เช่น การค้าขาย แรงงานต่างถิ่นย้ายกลับมาพักอาศัยทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน – 7 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้า และทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และย้ายกลับมาอยู่บ้าน พบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากที่ย้ายกลับมารักษาตัวที่บ้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางรายยังอยู่ในช่วงกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงไม่สามารถลงพื้นที่และขอข้อมูลส่วนตัวได้ทั้งหมด จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน บุคคลกรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพ.สต.บ้านบุตตาพวง หมู่ 6 อสม.แต่ละหมู่บ้าน เพื่อขอข้อมูล และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางบุคคลกรสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่กักตัวครบ 14 วันแล้ว จะได้รับฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และมีการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ประชุมออนไลน์ร่วมกับทีมงาน และคณะอาจารย์ เพื่อวางแผนชี้แจงงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำแบบสอบถาม U2T-SROI ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็วมากที่สุด

วันที่ 9-17 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้า และทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถาม U2T-SROI โดยมีทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ USI 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.อปท. 11.เอกชนในพื้นที่ โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจเป้าหมายที่ 10 และ11 จึงได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 เพื่อขอข้อมูลจาก นายจิรทิปต์ คาดกระโทก ผู้ใหญ่บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 10 เพื่อทำแบบสอบถามเป้าหมายที่ (10) และผู้ใหญ่ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด โดยการประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายเพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่ และเข้าร่วมอบรมกับทางโครง U2T จากนั้นลงพื้นที่ บ้านน้อย หมู่ที่ 2 เพื่อทำแบบสอบถามเป้าหมายที่ (11) โดยมี คุณพัชรินทร์ ทองดล (ร้านโชคสกุลทอง) เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสำรวจ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ประชุมออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม ร่วมกับทีมงาน และคณะอาจารย์ เพื่อสรุปงานที่ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจมา และวางแผนชี้แจงงานต่อไปเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ข้าพเจ้า และทีมงานขอขอบคุณผู้นำชุมชน บุคคลกรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ให้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด นายจิรทิปต์ คาดกระโทก ผู้ใหญ่บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 10 และร้านโชคสกุลทอง ที่ได้ให้ข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI ข้อมูลที่ท่านให้มาเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาชุมชนของเราต่อไป ขอบคุณค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู